އެވިޑް ކޮލެޖް

އެވިޑް ކޮލެޖަށް އަޔާޓާގެ ހުއްދަ ލިބިއްޖެ

އެވިޑް ކޮލެޖުގެ "އޮފީސް ދިވެހި" ކޯސް ފުރިހަމަކުރި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްފި

މެއި މަހު ފަށާ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އެވިޑް ކޮލެޖުން ހުޅުވާލައިފި

އެވިޑް ކޮލެޖުގެ ރިސާޗް ގްރާންޓް ސްކީމް އިފްތިތާހުކޮށްފި

މަނަދޫ ސްކޫލުގެ ތިން ޓީޗަރަކަށް އެވިޑް ކޮލެޖުގެ ސްކޮލަރޝިޕް

އެވިޑުް ކޮލެޖުގެ 2020 އަދި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ގްރެޖުއޭޝަން ހަފުލާ ބާއްވައިފި

އެވިޑް ކޮލެޖުން ފްރާންސް ބަސް ކިޔަވައިދެނީ

އެވިޑް ކޮލެޖުގެ މިއަހަރުގެ ކޮންވޮކޭޝަން ޑިސެމްބަރު 26ގައި

އެވިޑް ކޮލެޖުން މާސްޓާ އޮފް ރިސާޗު ސްޓަޑީޒް ކޯސް ތައާރަފްކޮށްފި

އެވިޑް ކޮލެޖުން ބެޗްލާ އޮފް ސައިންސް އިން ސައިކޮލޮޖީ ކޯހެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ސްކޮލާޝިޕްގެ 50 ފުރުސަތާ އެކު އެވިޑް ކޮލެޖްގެ ޖެނުއަރީ އިންޓޭކްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ފްލައިން ސްކޫލު ހިންގަން އޭއޭއޭއާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން އެވިޑުން ބާތިލުކޮށްފި

« 1