އެޓަރނީ ޖެނެރަލްސް އޮފިސް

އިންތިހާބީ ރައީސް ހުވާ ނުކުރެވޭނެ އެއްވެސް ހާލަތެއް މެދުވެރިއެއްނުވާނެ: ދައުލަތް

އިތުބާރުގެ މައްސަލަ ނުނިންމައި އެހެން މަސައްކަތެއް ކުރުމަކީ ގަވާއިދު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން: އޭޖީ

އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ ލަފަޔަކީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ބަޖެޓު ހުށަހަޅަން މިއަދު ވަޑައިނުގަތުން

1

ޝިއާއުގެ މަރު: ސާހިލްގެ ވަކީލު މައްސަލައިން ތަނާޒުލްވެއްޖެ

ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ޔާމީން ނުދެއްކެވުމުން، ދައުލަތުން ސިިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

ޔާމީންގެ ކެންޑިޑެންސީ ބަލައިނުގަން މައްސަލައަށް އޭޖީއާއި ޕީޕީއެމުން ތަދައްހުލު ވެއްޖެ

މަޖިލިސް ރައީސާއި 13 މެންބަރުންގެ ހިތަށް ފެންނަ ގޮތަކީ ގާނޫނުގައި ބުނާ ސަބަބެއްނޫން: ރިފްއަތު

މޮރިޝަސްއިން ދިން މެޑެއްޔެއް، ލަގަބެއް، ޑޮަލަރުލާން ހުޅުވި އެސްކްރޯ އެކައުންޓެއްވެސް ނޯންނާނެ: ރިފްއަތު

2

ޗާގޯސް މައްސަލައިގެ ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެނެވޭނެ ގޮތެއް ކިޔައެއް ނުދެވޭނެ: މިއުވާން

1

އިއުތިރާފު އެއްބަސްވުމުގެ ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޖޫރިމާނާ ފައިސާ ހޯދަން އަދީބަށް ދައުވާކޮށްފި

ވެންޓިލޭޓަރު ހިޔާނާތް: 32 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން އާބިޓްރޭޝަނަށް

ޖޭއެސްސީ އިސްލާހު ކުރުމުގެ ބިލާއެކު މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރަށް 23 ބިލެއް

« 1