އެޓަރނީ ޖެނެރަލްސް އޮފިސް

ޗާގޮސް މައްސަލައިގައި ސިޔާސަތު ބަދަލުވީ ފައިސާއާއި ނުފޫޒުންތޯ ބަލަން މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް

ޗާގޯސްގެ މައްޗަށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތީ ބާރު އޮތްކަމަށް އެއްވެސް އިރެއްގައި ރާއްޖެއިން ދައުވާއެއް ނުކުރޭ: މިއުވާން

ކަނޑުގެ ސަރަހައްދާ ގުޅޭ މައްސަލާގައި ރާއްޖޭގެ ސްޓޭންޑް ބަދަލެއް ނުވޭ: އޭޖީ އޮފީސް

ޗާގޮސް މައްސަލައިގަައި ރާއްޖޭގެ ވިސްނުން ބަދަލުކޮށް، މޮރިޝަސްއާ އެއްކޮޅަށް ވޯޓު ދޭން ނިންމައިފި

އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލުކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ނެރުނު އަމުރު އިސްތިއުނާފު ކުރަނީ

ޖޭއެސްސީ އިސްލާހު ކުރުމަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ

1

މަސްދަރު ހާމަކުރާ މާއްދާ އިސްލާހުކުރާ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

ޖޭއެސްސީ އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އެމްއެމްސީގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އާޒިމް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ލިވިން އެލަވަންސެއް ނުނަގާ: ސުޕްރީމް ކޯޓް

މަސްދަަރު ހާމަކުރަން މަޖުބޫރުވާ މާއްދާ އިސްލާހުކުރަން މަޖިލީހަށް ފޮނުވަނީ

އިންޑިއާ އައުޓް ހުއްޓުވާ ބިލުން ދިވެހީންނަށްވުރެ ބޮޑު ހިމާޔަތެއް ބިދޭސީންނަށް؟

1

ގްރީން ޓެކްސް އިސްލާހު މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

« 1