އެޓަރނީ ޖެނެރަލްސް އޮފިސް

ވަން ފޮޓޯ: ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއަށް އޭޖީ އޮފީހާއި އެޗްއާރުސީއެމްގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރުން

ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ވަކިކުރި 19 މީހަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 6.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ދީފަ: އޭޖީ

އޭޖީ އޮފީހުގެ ސީނިއާ ސްޓޭޓް ކައުންސެލް، ސަނާއަށް އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އަޅައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ޑަބްލިއުޑީސީ ބައި އިލެކްޝަން: އުފުލޭވަރަަށްވުރެ ބޮޑު ބުރައެއް، ކުރެވޭވަރަށްވުރެ ބޮޑު ހަރަދެއް

ޖުޑިޝަރީ އިސްލާހު ކުރުމުގެ 4 ބިލަކާއެކު މަޖިލީހުގެ މި ދައުރަށް 22 ބިލެއް

މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތް ނެތުމުން އިދިކޮޅުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ، ބުނަނީ މަޖިލީހުން ގާނޫނު ޑްރާފްޓްކުރަން ވެއްޖެކަމަށް!

މަޖިލީހުގެ މިދައުރަށް ސަރުކާރުން ބިލެއް ހުށަހަޅަން އޮތްނަމަ، ފޮނުވުމަށް މަޖިލިސް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއަށް ފަންޑު ކުރި މީހުން ހޯދަން ތަހުގީގު އިތުރަށް ފުޅާ ކުރަން ޖެހޭ: އައްބާސް

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ތިން ބިލެއް ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

ހަރުކަށި ފިކުރު ހުއްޓުވުމަށް ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ދެނެގަތުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

ބިންތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް އަނބުރާ ކައުންސިލުތަކަށް ފޮނުވާލަން އޭޖީ އޮފީހުން ނިންމައިފި

އައިކޮމްގެ ނިންމުތައް ހައިކޯޓަށް ނުބެލޭނެ ކަމަށް ކަނޑައެޅީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: ސުޕްރީމް ކޯޓު

« 1