އެމެރިކާ

އެމެރިކާގެ 5 އަހަރާއި 11 އަހަރާ ދެމެދު ކުދީންނަށް ފައިޒާ ވެކްސިން ހުއްދަކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފި

ނިއުޔޯކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށް ރައީސް ސޯލިހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވައިފި

މުއްސަނދި ގައުމުތަކުން ވެފައިވާ ކްލައިމެޓް ފަންޑިންގެ ވައުދު ފުއްދަން ޝާހިދު ގޮވައިލައްވައިފި

ރައީސް ސޯލިހު ނިއު ޔޯކް އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި

އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަކަށް ރައީސް އެމެރިކާއަށް، އަންގާރަ ދުވަހު ތަގުރީރުކުރައްވާނެ

އދ. ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ޖަލްސާ އަށް ރައީސް ސޯލިހު އެމެރިކާ އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ޗައިނާ-ޓައިވާންގެ މައްސަލަ: ޖަޕާނަށް އޮތީ ކޮން ގޮތެއް؟

ކަނޑައެޅި ސުންގަޑިއަށް އެމެރިކާ ސިފައިން އަފްގާނިސްތާނުން ފައިބައިފި

އެމެރިކާގެ އެންމެ ދިގު މީހާ މަރުވެއްޖެ

ކާބުލް އިން ފައިބަން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން މަސައްކަތް ކުރަނީ، އެއާޕޯޓުގައި ހިތާމަވެރި މަންޒަރެއް

ޒޫމް ކޯލެއްގައި ހުއްޓައި ތުއްތު ދަރިފުޅުގެ އަތުން ވަޒަނެއް އަރައި މަންމަ މަރުވެއްޖެ

ޑެލްޓާ ވޭރިންއަންޓުގެ ސަބަބުން އެމެރިކާގައި އެނދުމަތި ކުރާ ކުޑަކުދިންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވަނީ

« 1 ...