މޫސުމް

ވިއްސާރާގައި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ލިބުުނު ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ކޮމިޓީން އެކުލަވައިލި ރިޕޯޓް ފާސްކޮށްފި

އިންޑިއާގައި ހޮނުއަޅައި އެއް އާއިލާއެއްގެ ފަސް މެންބަރަކު މަރުވެއްޖެ

މޫސުްން ގޯސްވެ ހއ އަތޮޅުން ތ އަތޮޅާ ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

ތޫފާން ނިސާގާ މުމްބާއީއަށް އަރައިފި

ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ށ. އަތޮޅާ ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށް އޮރެންޖް އެލާޓް ނެރެފި

މެދުރާއްޖެތެރެއާއި އުތުރުގެ މޫސުން ގޯސް، މާކަނޑުގައި ރާޅުގެ އުސްމިން ހަތް ފޫޓަށް އަރައިފާނެ: މެޓް

ވަން ފޮޓޯ: މާލޭގައި ފެންބޮޑުވެ ގިނަ ބަޔަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

ވައިގަދަވެ މަހިބަދޫ މިސްކިތެއްގެ މުންނާރުން ބައެއް ވެއްޓިއްޖެ

ސައިޓްތަކާއި، ބެލްކަނީގައި މަގުމައްޗަށް ވެއްޓޭ ގޮތަށް ތަކެތި ނުބެހެއްޓުމައް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: މާލެއަށް ވައިގަދަވެ ސުނާމީ ބިނާ މައިޒާނަށްވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

ސަމާލުވޭ! ބޭ އޮފް ބެންގޯލްގައި އުފެދިފައިވާ ޑިޕްރެޝަން މާދަމާ ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވެ ރާއްޖެއަށް ނުސީދާ އަސަރުކުރާނެ

1

ވަން ފޮޓޯ: ވައިގަދަވެ މާލެއަށް ގެއްލުންތަކެއް

« 1