މީސް މީޑިއާ

ނޫސްވެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވައިދަށް ހިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ނޫސްވެރިންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ ކަންކަން ނުކުރުމަށް އެމްއެމްސީން އިލްތިމާސްކޮށްފި

މީސްމީޑިއާގައި މީހުންގެ އަބުރު ކަތިލުން: ދިވެހީންގެ ކަށީގައި ހިފައިފި، އެކަމަކު އެއީ ކޫލްކަމެއް ނޫން!

2

އެމްއެމްސީ އާއި ބްރޯޑްކޮމް އެއްކޮށްލުމުގެ ބިލް އަވަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި އޭޖީއަށް ހުށަހަޅަން ފާސްކޮށްފި

މިނިސްޓަރު އިމްރާނަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު ކުރާ އޯޑިއޯއެއްގެ ސައްހަކަން ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ލިޔުންތެރިންގެ އަގުހުރި މަސައްކަތަކީ ތައުލީމާއި އުފެއްދުންތެރިކަމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ބިންގާ: މިނިސްޓަރު

އަދުލު އިންސާފު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ފެށުން ގުޅިފައި ވަނީ ފުލުހުންނާ: ރައީސް

އެފްއޭއެމްގެ ޖެނަރަލް ސެކްރެޓަރީ ވިދާޅުވަނީ ސީއެންއެމްގެ ނޫސްވެރިން އަދި ހަތްދުވަސް ނުފުރޭކަމަށް!

ލިބެމުންދާ ނަފްރަތަށް ކެތްނުކުރެވިގެން މަޝްހޫރު ބައެއް ތަރިން މީސްމީޑިއާއާއި ދުރަށް!

ފުރަބަންދުގެ ލުޔާއެކު އައިކޮމްއިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ރިޕޯޓް އާއްމު ކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ވަކި މީހަކަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް ތަކެތި ގަންނަ ބުނެ ފަތުރާ ވާހަކަތައް އައިޖީއެމްއެޗުން ދޮގުކޮށްފި

« 1