ރަޝިޔާ

ރަޝިޔާގެ ބެލްގޮރޯޑް ސްޓޭޓް ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ޔުނިވާސިޓީން އެވިޑް ކޮލެޖާއެކު ޕާޓްނާޝިޕް އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ރާއްޖެ އިސްތިހާރުކުރުމުގެ ކެމްޕެއިން ރަޝިއާގެ 360 ޗެނަލްގައި ފަށައިފި

ރަޝިޔާގެ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ބެޗް އުފައްދައިފި

ރަޝިއާއިން އުފެއްދި ވެކްސިން ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާނީ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭނަމަ: ޑރ. ނަޒްލާ

ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ދުނިޔޭގައި އުފެއްދި ފުރަތަމަ ވެކްސިން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފި

ރަޝިޔާ އިން އުފެއްދި ކޮވިޑް ވެކްސިން އަންނަ ހަފުތާގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަނީ

1

ރަޝިޔާއިން އުފެއްދި ވެކްސިން އަންނަމަހު އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރަން ފަށަނީ

1

ރަޝިޔާ އިން ކޮވިޑްގެ ވެކްސިން ހެކްކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފި

4

ރަޝިޔާ އިން އުފެއްދި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޓެސްޓު ކުރުމުގެ މަރުހަލާތައް ނިމިއްޖެ، އަންނަމަހުގެ މެދުތެރޭ ލޯންޗުކުރާނެ

ރަޝިއާ ފަހަތަށް ޖައްސައިލުމަށްފަހު ތިންވަނަޔަށް އެންމެ ގިނައިން ކޮވިޑް ފެތުރޭ ގައުމަކަށް އިންޑިއާ

އާކްޓިކް ސަރަހައްދަށް 20،000 ޓަނުގެ ޑީސަލް ލީކުވުމުން ރަޝިޔާއިން އިމަޖެންސީ އިއުލާންކޮށްފި

ކޮވިޑްގެ ފަރުވާގެ މުއްދަތު ފަސް ދުވަހަށް ކުރުކޮށްދޭ ބޭހެއް ރަޝިއާއިން އުފައްދައިފި، މިމަހު ބޭނުން ކުރަން ފަށަނީ

« 1