ރައީސް އޮފީސް

ސުޕްރީމު ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް މަހާޒް އައްޔަން ކޮށްފި

މަސްކިރުވަން ދަތިވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި 50.6 މިލިޔަން ރުފިޔާ

ގައުމީ ދަތުރު ފަތުުރުގެ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުމަށް ބަޖެޓްގައި 150 މިލިޔަން

ސޯޝަލް ހައުސިން އަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި 600 މިލިޔަން

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް މާދަމާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަނީ

ކުރީގެ ރައީސާއި މިހާރުގެ ނާއިބު ރައީސް ހިމެނޭ ގޮތަށް އީސީގެ މެންބަރުކަމަށް ތިން ނަމެއް މަޖިލިސް ތަޅުމަށް

ރައީސް ފޮނުއްވި ނަމެއް އުނިކޮށް، އެންއައިސީއަށް މެމްބަރަކު އައްޔަންކުރަން ތިން ނަމެއް މަޖިލިސް ތަޅުމަށް

ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އިނގިރޭސި ފުރަތަމަ ސަފީރު، ރައީސަށް ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި

ސްރީލަންކާގެ އާ ސަފީރު ރައީސް ސޯލިހަށް ސަފީރު ކަމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް މަހާޒް އައްޔަންކުރަން މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި

ވަން ފޮޓޯ: ގައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ

ލިޓަސް ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ސޯލިހް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި

... 7 ...