ރައީސް އޮފީސް

ގުޅިފަޅުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރެއް ހެދުމުގެ ކޮންސަލްޓަންސީ މަސައްކަތް އަންނަމަހު ފެށަނީ

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ސްބްސިޑަރީގައި ތިބެގެން ޚިޔާނާތުގެ އަމަލުތައް ހިންގުމުން އެސްޓީއޯގެ ހެޑަކަށް ބަދަލުކޮށްފައި އެބަހުރި: އަމްރު

ގިޔާސުއްދީންގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބާގައި ބޭއްވި ކުޅިވަރު ހަރަކާތެއްގައި މެޑަމް ފަޒްނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ކޮންމެ މަގާމެއްގައި ހުރި، ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވިޔަސް ކޮރަޕްޝަން ހިންގަން ކުޑަވެސް ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: ރައީސް

2

ކުންފުނިތަކުގެ ޕްރޮކިއުމެންޓާއި ބިޑް ކުރުން، ނުފޫޒުނެތި ހާމަކަމާއެކު ކުރިއަށްގެންދަން އެދިވަޑައިގެންފި

ބާ ކައުންސިލް އުފައްދައި "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ފަންނުގެ ބިލު" ތަސްދީގުކުރައްވައިފި

ރައީސް އޮފީހުން މީޑިއާތަކާ ބައްދަލުކޮށް ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ފެތުރުމަށް ހުރި ދަތިތައް ސާފުކޮށްފި

މާވަރުލު އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް އަވަސްކޮށްދެއްވުމަށް ގައްދޫ ކައުންސިލުން ރައީސަށް ދަންނަވައިފި

ނައިބު ރައީސް ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލާ ރައީސް ސޯލިހު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޝައިމް ގެއްލުނު މައްސަލައާއި ޖަލުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމުގެ މައުލޫމާތު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހާ ހިއްސާކޮށްފި

... 7 ...