އިރާން

އީރާނުގެ ޑެޕިއުޓީ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ހަމަލާ ދޭކަށް ބޭނުމެއް ނޫން، ސުލްހަވެރިވާން އެމެރިކާ އޮތީ ތައްޔާރަށް: ޓްރަމްޕް

އިރާން، އިރާގުގެ ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުން ނުކުރަން ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސް އިން ނިންމައިފި

ޔޫކްރެއިންގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް އީރާނަށް ވެއްޓިއްޖެ

އިރާގުގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ ބޭސްތަކަށް އީރާނުން ހަމަލާދީފި

އިރާނުން ހަމަލާ ދީފިިނަމަ އެގައުމުގެ 52 ސަރަހައްދަކަށް ހަމަލާ ދޭނެކަމުގެ އިންޒާރު ޓްރަމްޕު ދެއްވައިފި

ސުލައިމާނީގެ މަރާއެކު ތިންވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައެއްގެ ބިރު!

ޕީޖީން މައްސަލަ ގެންދަން ބޭނުންވެގެން އީރާނު ބޯޓުގެ 7 މީހުންގެ ބަންދުގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ކެންސަލްކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން އޮޔާދަނިކޮށް ފެނުނު އިރާނުގެ ބޯޓުގައި މަސްތުވާތަކެތި

އިރާނުގެ ބޯޓެއް ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން އޮޔާދާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެން، ފުލުހުން އެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި

1

70 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހުންގެ މައުލޫމާތު އާންމުކޮށްފި

51 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި އީރާނުގެ ދެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާ އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

« 1