Close

ބ. އަތޮޅު

ބ. ފުޅަދޫގައި ގެނބުނު ބަޔަކު ސަލާމަތްކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އޭދަފުށިން ޑޮކްޓަރަކު ވެސް ޕޮޒިޓިވް، ޖުމުލަ އަދަދު ހަތަކަށް

މާޅޮހުން ޕޮޒިޓިވް ވި ދެ ފަތުރުވެރިންނާ ކޮންޓެކްޓްވި ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު ޝިފާނާ ގެނބިގެން ފަރުވާދެނީ

ބ. ކަމަދޫ ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ސީސައިޑް ފިނޮޅުން ހަތަރު ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭން ޖެހޭ ހަތަރު މަސް ދުވަހުގެ މުސާރަ ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ވަނީ ނުދެވި: ރިޒާ

ހަދަމުންދާ ރިސޯޓެއްގައި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނާއި ދިވެހި މުވައްޒަފުންނާ ދެމެދު ކުރިމަތިލުމެއް، ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

ބީއެމްއެލް "އަހަރެންގެ ބޭންކް" ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީގައި ކިހާދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހުޅުވައިފި

ފުޅަދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު މޮބިލައިޒް ކޮށްފި

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރަން ކޮންމެ ފަރުދަކުވެސް ބައިވެރިވާންޖެހޭ: ނައިބު ރައީސް