ޝެއިޚް އިމްރާން

ބޭނުންވަނީ އެމްޑީޕީން އެކަނި މި ސަރުކާރު ހިންގަން، އެ މަގަށް ދެވޭނެ: ނަޝީދު

2

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތް މިދަނީ ބޮޑުތަނުން އިތުރު ކުރަމުން: މިނިސްޓަރު އިމްރާން

ވަގުތީގޮތުން ހޯމް މިނިސްޓްރީ ހިންގެވުން މިނިސްޓަރު މާރިއާ އަށް

ވަން ފޮޓޯ: ޕޮލިސް މެމޯރިއަލްޑޭ 2019 ރަސްމީ ޖަލްސާ

ހަތަރު ލީޑަރުން ރަށުގައި ތިއްބަވާ ވަގުތެއް ބަލާފައި ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުމަށް ދައުވަތު އަރުވާނަން: ރައީސް

ގައިދީންނާ މެދު ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ އަމަލުތައް ހިންގުން ހުއްޓުވާނަން: މިނިސްޓަރު އިމްރާން

ކުށްކުރާ މީހާގެ އިންސާނީ ހައްގާއި ކަރާމާތް ގެއްލޭނެހެން އަބަދު ދިނުމަކީ ގަބޫލު ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން: އިމްރާން

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު އަދީބު ބޭސްފަރުވާއަށް ފުރާނެ، މިމަހު 26ގައި އެނބުރި އަންނާނެ: އިމްރާން

ވަން ފޮޓޯ: ޖަލުތަކުގެ ލައިބްރަރީއަށް ފޮތް ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށުން

ވަން ފޮޓޯ: ފަނޑިޔާރުގޭގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށް އިސްލާހުކުރުމުގެ މަގުޗާޓް އިފްތިތާހުކުރުން

ލަންކާގައި ބޮން ގޮއްވާލުމުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ހަގީގަތާ ހިލާފު މައުލޫމާތު ނުފެތުރުމަށް އިމްރާން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: ޖަޕާން ސަރުކާރުން ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަށް ހަދިޔާކުރި ތަކެތި ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކުރުން

« 1