ޝެއިޚް އިމްރާން

ގެއްލިފައިވާ ހައްގުތަކާއި މުދާތައް ހޯދުމަށް ކެތްތެރިކަމާއި ހިކުމަތްތެރިކަން އިސްކުރަން ޖެހޭ: އިމްރާން

އައްޑޫގައި ހަދާ ބޮޑު އިމާރާތަކީ އިންޑިއާގެ މިލިޓަރީ ބޭސްއެއްތޯ ބެލުމަށް އިމްރާންއާ ސުވާލުކުރަނީ

ހައްދުފަހަނަ އެޅުމުގެ އަމަލުތަކާއި، ދީނުގެ ހައްގު ދައުވަތަކީ އެއްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުމަކީ ގޯހެއް: އިމްރާން

ބޭނުންވަނީ އެމްޑީޕީން އެކަނި މި ސަރުކާރު ހިންގަން، އެ މަގަށް ދެވޭނެ: ނަޝީދު

2

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތް މިދަނީ ބޮޑުތަނުން އިތުރު ކުރަމުން: މިނިސްޓަރު އިމްރާން

ވަގުތީގޮތުން ހޯމް މިނިސްޓްރީ ހިންގެވުން މިނިސްޓަރު މާރިއާ އަށް

ވަން ފޮޓޯ: ޕޮލިސް މެމޯރިއަލްޑޭ 2019 ރަސްމީ ޖަލްސާ

ހަތަރު ލީޑަރުން ރަށުގައި ތިއްބަވާ ވަގުތެއް ބަލާފައި ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުމަށް ދައުވަތު އަރުވާނަން: ރައީސް

ގައިދީންނާ މެދު ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ އަމަލުތައް ހިންގުން ހުއްޓުވާނަން: މިނިސްޓަރު އިމްރާން

ކުށްކުރާ މީހާގެ އިންސާނީ ހައްގާއި ކަރާމާތް ގެއްލޭނެހެން އަބަދު ދިނުމަކީ ގަބޫލު ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން: އިމްރާން

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު އަދީބު ބޭސްފަރުވާއަށް ފުރާނެ، މިމަހު 26ގައި އެނބުރި އަންނާނެ: އިމްރާން

ވަން ފޮޓޯ: ޖަލުތަކުގެ ލައިބްރަރީއަށް ފޮތް ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށުން

« 1