ޕީޖީ އޮފީސް

އަދީބު އަދާވާތްތެރިވާ ކަމަށް ބުނާ ހާލަތު ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވުމުން، ޔާމީންގެ ނުރުހުން ދައުލަތުގެ ވަކީލަށް!

ފައިހު ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅުނު މައްސަލައިގައި ދެ މީހަކަށް ދައުވާކޮށްފި

ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ ހިޔާނަތް: ދައުވާނުކޮށް ނަސޭހަތް ދިނުމަށް ވިސްނަނީ

ފުއްގިރި ހިޔާނާތުގެ ހެކި ބަލައި ނުގަންނަން ޖެހޭ ތަނެއް ނެތް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

13 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ މަރު: ޒިހާންއާ ދެކޮޅަށް 79 ހެކިން

ޔާމީން އަތުން 53 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ހައިކޯޓަށް

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ ޕީޖީއަށް ފޮނުވިތާ 4 މަސް، ބަލައިގަތުމާމެދު އަދިވެސް ގޮތެއް ނުނިންމާ!

ޕީޖީގެ ފުވައްމުލަކު ގޮފިން މައްސަލަތައް ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި

ދައުލަތުން އަމަލުކުރާ ގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ ނަފުސާނީ މައްސަލައެއް އުޅެނީބާއޭ ހިތަށް އަރާ: ޔާމީން

ސައްހަ ނޫން ޓީޓީ ފޮނުވައިގެން މުދާ އެތެރެކުރި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި ޝިފާއުގެ ބަންދަށް 30 ދުވަސްް

ސައްހަ ނޫން ޓީޓީ ފޮނުވައިގެން މުދާ އެތެރެކުރި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ މައްޗަށް 23 ދައުވާއެއް!

މާރާމާރީ ހިންގުމަށް ފަހު ފިލައިގެން އުޅުނު ފައިހަށް ދައުވާކުރަނީ

... 8 ...