އެމްއާރްޑީސީ

އެމްއާރުޑީސީގެ ޑީއެމްޑީގެ މަގާމުން އިމްތިޔާޒު ވަކިކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ހައިކޯޓުންވެސް ހުކުމްކޮށްފި

މުސާރަ ބޮޑުނުކޮށްދީގެން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރުމުން މާމިގިލިން އާރްޑީސީގެ 17 މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކި ކޮށްފި

ހަނިމާދޫ ދަންޑެހެލު ހިނގުން މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްކުރި ކުންފުންޏަށް 20 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރަށްދީފައިވޭ: އޮޑިޓް

އެމްއާރުޑީސީގެ ލޭންޑިން ކްރާފްޓް މައްސަލައިގައި އެކުންފުނީގެ ހަތަރު ބޯޑު މެންބަރަކަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

ތިމަރަފުއްޓާއި ގައްދޫގެ ބޮޑެތި މަގުތައް ހަދަން ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް

މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޓިސް ދިނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހެދި ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވާތީ: ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ

ޕަބްލިކް ވޯކްސް އުވާލައި، މަސައްކަތްތައް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފި

އެމްއާރުޑީސީގައި މަސައްކަތް ކުރި 700 އަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ވެސް ވަޒީފާ ގެއްލިދާނެ ކަމުގެ ބިރުގައި!