ބިދޭސީންގެ މައްސަލަތައް

އެނބުރި ގައުމަށް ދާން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެ ބިދޭސީންތަކެއް ގަލޮޅު ދަނޑު ކައިރީ މުޒާހަރާ ކޮށްފި

ބޮޑުފިނޮޅުން ހައްޔަރުކުރި 19 ބިދޭސީން ދޫކުރުމުގެ އަމުރެއް ކޯޓަކުން ނުދިން

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތަތެރިންނާ ބެހޭ އާ ގަވައިދު އަންނަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އާއްމުކުރާނަން: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް

މިހަފުތާގައި އެކްސް-ޕެޓް އޮންލައިން ސިސްޓަމްގެ ހިދުމަތްތަކަށް ހުށަހެޅޭނެ ވަގުތުތައް އާންމުކޮށްފި

ބޮޑުފިނޮޅު މައްސަލައިިގެ 19 ބިދޭސީން ޑިޓެންޝަންގެ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ސީލް އިން ވަނީ ބިދޭސީންގެ ކެއިންބުއިމާއި ފެނާއި ކަރަންޓަށް ހުރަސް އަޅައިފައި: ރިޒް

ރަށެއްގައި އިންޑިއާ މީހުން އާބާދުކުރާކަމަށް ބުނެ ފެތުރީ ދޮގުހަބަރެއް، މައްސަލަ ބަލަން އެދޭނަން: ފައްޔާޒް

1

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގައި ބޭރު މީހުން އާބާދުކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ހޫދު

1

މިނިވަން ދުވަހު ކުރަން މިޖެހެނީ އަޅުވެތިކަމުގެ އިހުސާސް: އާދަމް ޝަރީފް

އެނބުރި ގައުމަށް ދާން ބޭނުން ބިދޭސީންނަށް ފަސޭހަ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސައިފި

10

ބޮޑުފިނޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރި ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ދިނުމަށް ލޭބާ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ރިޒް ކުންފުންޏަށް އަންގައިފި

ބިދޭސީންނަށް ރެސިޑެންޓް ވިސާ ދިނުން: ކީއްވެ، ކީއްކުރަން؟

1
« 1