ބިދޭސީންގެ މައްސަލަތައް

އިންޑިއާ އައުޓް ހުއްޓުވާ ބިލުން ދިވެހީންނަށްވުރެ ބޮޑު ހިމާޔަތެއް ބިދޭސީންނަށް؟

1

މަސްދޯނި ފަހަރުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން އުޅޭ މައްސަލަ ބަލަން މިނިސްޓްރީން ދަތުރުފަށަނީ

ލޭބާ ރިލޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ އޮފީހެއް ނ. އަތޮޅުގައި ގާއިމްކުރުނީ

ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ދެން ހައްލު ކުރެވޭނީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްގެން: ފައްޔާޒު

1

ލައިސަންސް ނެތި ބިދޭސީން ރެކްރޫޓްކޮށްފިނަމަ ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް އަންނަ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

އެކި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ 45 ބިދޭސީއަކު ހޯދަން އިމިގްރޭޝަނުން ފޮޓޯ އާއްމުކޮށްފި

ހަށިވިއްކުން ފަދަ ކުށްކުރުމުގެ ބޭނުމަަށް ބިދޭސީން ދިވެހިންނާ ކައިވެނިކުރާ މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީންގެ ސަނަދުތަކުގެ ފެންވަރު ބަލަނީ

ވަން ފޮޓޯ: "މައިގްރެންޓް ވޯކާސް ކްރިކެޓް ކާނިވަލް" 2021 ނިންމުން

ކަނޑޫދޫގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ޒިންމާ ނަގާނެ ބަޔަކު ނޭނގިގެން ހުރިހާ މުއައްސަސާއެއް ކޮމެޓީއަށް

3

އެންމެ ކުޑަ މުސާރަ ޕޮލިސީގައި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ހިމަނަން ގޮވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި 281000 ބިދޭސީން އެބަ ތިބި، ސާފު ނުވާ ބައެއްވެސް އެބަ އޮތް: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް

« 1 ...