ބިދޭސީންގެ މައްސަލަތައް

ވަން ފޮޓޯ: ވަޒީފާ ގެ މާހައުލުގައި ކުރާ ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާ

މަސައްކަތްތެރިންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ ގާނޫނެއް ހަދަނީ

ވަން ފޮޓޯ: މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުގައި ބޭއްވި އިހުތިޖާޖު

މިނާހް ފާއިޒް: އިންސާނީ ހިދުމަތާއި ދަތުރުކުރުމުގެ ޝައުގުން ފުރިފައިވާ ޒުވާން ޑޮކްޓަރު!

2

ބިދޭސީން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކޮށް ވިޔަފާރި ހިންގައި ރުއްދަނޑުތައް ގަންނަނީ މިނިސްޓްރީގެ އިހުމާލުން: ބޮންޑޭ

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބިދޭސީއަކު ހޯދަނީ

ކަނޑުމަތީން ހާލު ދެރަވެގެން ވިލިގިންޔަށް ގެންދިޔަ ބިދޭސީ މީހާ ފަރުވާއަށްފަހު ދޫކޮށްލި އިރު ދޯނި "ފިލައިފި"!

3

ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ފަދަ ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓް ކުރަން ފަށައިފި

1

ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާ ގުޅިގެން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ދިވެހި ފަންނާނުންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅޭ ގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާ 60 ބިދޭސީއަކު ފުރުވާލަން އަންގައިފި

ބަރަހަނާ ހާލުގައި މިސްކިތަށް ވަނީ ނަފްސާނީ މައްސަލަ ހުރި މީހެއް، ގައުމަށް ފޮނުވާލަނީ

ބިދޭސީން ގެންނަން ސައްހަ ނޫން ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާތީ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

« 1 ...