ބިދޭސީންގެ މައްސަލަތައް

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ތިބި ބިދޭސީން ލައްވައި ވަޒީފާ އަދާކުރުވާ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރަން އެހީވަނީ

ވަން ފޮޓޯ: ބޮޑުފިނޮޅުގައި ދިވެހިން ރަހީނުކުރުން، ބިދޭސީން ބޭނުންކުރި ބައެއް ހަތިޔާރުތައް

ވަން ފޮޓޯ: ބޮޑުފިނޮޅުގައި ދިވެހިން ރަހީނުކުރުން، ފުުލުހުންގެ ތަހުގީގު ފެށުން

ވަން ފޮޓޯ: ބޮޑުފިނޮޅުގައި ދިވެހިން ރަހީނުކުރުން، އިމާރާތްތަކާއި މުދަލަށް ދީފައިހުރި ގެއްލުން

ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނާ ދެމެދު ހިނގި ކުރިމަތިލުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުންނަށް އަނިޔާވި: ފުލުހުން

ވަން ގެ ނޫސްވެރީން ބޮޑުފިނޮޅުގައި، ރަށަށް އަރާ މީހުންނަށް ހަމަލަދޭން މިރުސް ފެނާއި ގާފުނިތައް!

ވަން ފޮޓޯ: ބ. ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުން ހުއްޓުވުމަށް ދިޔަ ފުލުހުން ތުޅާދޫގައި

ވަން ގެ ނޫސްވެރީން ބޮޑުފިނޮޅުގައި، ހުރިހާ ބިދޭސީން ބައިބަޔަށް ޖަމާކޮށް ތަހުގީގު ފަށައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ފުލެޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން މުޒާހަރާކުރުން

2

ބޭސްފަރުވާއަކީވެސް އިންސާނީ ހައްގެއް، ބިދޭސީންނަށް ވެސް އެހައްގު ޔަގީންކޮށްދެމާތޯ؟

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅުނު ބަންގްލަދޭޝްގެ 2499 ރައްޔިތަކު ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި

ވަން ފޮޓޯ: އެސްޓީއޯގެ ބިދޭސީ ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ކަރަންޓީނު ފުރިހަމަކޮށް ދޫކޮށްލުން

« 1