ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން

ޖޭއެސްސީން މައްސަލަ ބަލަން ނިންމުމުން ވެލިދޫ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ސުލޫކީ މައްސަލައިގައި ވަކިކުރާ ފަނޑިޔާރުންގެ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ބާތިލުކުރަން ހުށަހެޅި ބިލު ބަލައިގެންފި

ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ އަލީ ރިޓަޔާ ކުރައްވައިފި

ސިވިލް ކޯޓަށް ގާޒީއަކު ހޯދަނީ

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް އައްޔަން ކުރި ދީބަނާޒް އާއި ސަލީމް ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި

ޖޭއެސްސީ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަނީ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ޒުބައިރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ނަޝީދަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ ބަލާ ބެންޗުގެ ރިޔާސަތަށް ހަމަޖެއްސި ދީބާނާޒް ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް

ކޯޓުތަކުގެ 10 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު ވަކިކުރީ ގޯސްކޮށް، އަލުން ވަޒީފާ ދޭންޖެހޭ: ހައިކޯޓް

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ޒުބެއިރު އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ

ފެމިލީ ކޯޓު ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގުން ގާޒީ އިބްރާހީމް މާހިރާ ހަވާލުކޮށްފި

« 1 ...