Close

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ކަމަށް ހުޅުވާލައިފި

ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރަކު ހޯދަނީ

ކުރިމިނަލް ކޯޓު ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގުން ގާޒީ އާދަމް މުހައްމަދާ ހަވާލުކޮށްފި

ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

6 ދާއިރާއެއްގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ރައީސް ޔާމީނަށް ހުކުމް ކުރެއްވި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ޝަކީލް، ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް

އިމާރާތް ބާވެ ކްރިމިނަލް ކޯޓު ބަންދުކޮށްފި، މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާނީ ގޭގައި، ތަހުގީގު އޮންލައިންކޮށް!

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެއް އިމާރަތް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައިފި

ފަނޑިޔާރުންގެ ވައިބަރު ގްރޫޕަށް ފޮނުވި މެސެޖަކާ ގުޅިގެން ޑްރަގް ކޯޓުގެ ގާޒީ، ނައީމަށް ނަސޭހަތްދެނީ

ރަސްމީ އިދާރާއަކަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދިން ގާޒީއަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ޕީޖީ އޮފީހުގެ ލިޔުންތަކަކަށް ބަދަލުގެނެސްގެން ފުވައްމުލަކު ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޒިޔާދުގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށް ނުގެންދަން ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި

« 1 ...