Close

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަލީ ސޯލިހަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީފި، އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ ލިފްޓެއްގެ ތެރެއަށް މީހަކު ވިހެއި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އަމިއްލަ ޖިންސީ ގުނަވަން ބުރިކޮށްލި ބިދޭސީ މީހާ މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި އުފަންވާ ކުދިންނަށް އެސްޓީއޯގެ "ގިފްޓް ޕެކް" ދޭން ފަށައިފި

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އެމަޖެންސީ ފިޒިޝަން މަގާމުން ވަކިކުރި އަލީ ޝަރީފަށް ވަޒީފާދޭން އަމުރުކޮށްފި

ހުޅުމާލެ އާއި ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އިތުރުން އޭއީއެޗްގައި މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގުމަށް އިންޑިއާގެ ހިލޭ އެހީ

ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ކުއްޖާ ނިޔާވެއްޖެ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ފަރުވާދިނުމަށް ގާއިމުކުރި ޗައިލްޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ޒަހަމްތަކަކާއެކު ވެއްޓިފައި އޮތް މީހަކަށް ފަރުވާދެނީ

ހުޅުމާލޭ ރުއްގަނޑު އެކެއްގައި ކޮވިޑު ސާމްޕަލް ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް މިހާރު ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުންވެސް ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހެދޭނެ

ފައިޒާ ވެކްސިންގެ ބޫސްޓާ ޑޯޒް ޖަހަން އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެޗްޕީއޭއިން ހުޅުވާލައިފި

« 1