ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް

ޗައިނާއިން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ގާއިމުކުރި ލޮލުގެ ފަރުވާދޭ ސެންޓަރު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޗައިނާއިން ގާއިމުކުރި ލޮލުގެ ފަރުވާދޭ ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި

1

އާސަންދަ އަތުން ހޮސްޕިޓަލްގެ ހިންގުން ނެގި ނަމަވެސް އެއްވެސް ހިދުމަތަކަށް ބުރުލެއް ނާރާނެ: ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް

ޗައިނާއިން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ގާއިމުކުރާ ލޮލުގެ ފަރުވާ ދޭ ސެންޓަރު މިމަހު ހުޅުވަނީ

ބުރިޖުގައި ދެ ސައިކަލެއް އެކްސިޑެންޓުވެ، މީހެއްގެ އަތް ބިންދައިގެން ހިނގައްޖެ

އާސަންދައިން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުން ހުއްޓާލައިފި

ހިތާނު ކުރި ކުއްޖެއްގެ ކުރިމަތިފަރާތް ފިހުނު މައްސަލަ ބަލަނީ

ސައިކަލުގެ ފުރޮޅުގައި ހެދުން ތާށިވުމުގެ ސަބަބުން އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ދެމީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ހަދަމުންދާ އިމާރާތަކުން ބިދޭސީއަކު ވެއްޓި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ވެއްޖެ

މެޑަމް ފަޒްނާ ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި މެމޯގްރަފީގެ ހިދުމަތް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި

މަސްވެރިކަން ކުރަން އުޅުނު މީހެއްގެ ހާލު ދެރަވެ، އަވަސް ފަރުވާއަށް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފި

މަހަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް މެޔަށް ތަދެއް އެރި މީހަކަށް ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް މަރުވެއްޖެ

« 1