ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފުވައްމުލަކު "ފޯކައިދޫކޮއެ އާރޮ" އާ ގުޅިފައިވާ ފޯކައިދޫކޮއި ގެ ވާހަކަ

1

ކުއްލިއަކަށް އެތައް ބަޔަކު މަރުވި ފުވައްމުލަކު މާހުން ނުވަތަ ބޮޑު ރޯގާ، އުޑުމަތީން ފެނުނު ނަމާންކަމާއި ކުލަތަކުގެ ވާހަކަ

ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ޖެހޭ ހާލަތެއްގައި ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރުމުން މެޖިސްޓްރޭޓަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް

ރައްޔިތުންނަށް މުހިންމުވާ ކިތަންމެ ކުޑަކަމެއްވެސް މި ސަރުކާރުން ނުކޮށް ދޫކޮށްނުލާނެ: ނައިބު ރައީސް

ފުވައްމުލައް އަދި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ނައިބު ރައީސް ފުރާވަޑައިގެންފި

ފުވައްމުލައް އިސްލާމް ކުރެއްވި އަބުދުނައިބު ކަލޭގެފާނުގެ ވާހަކަ

ޝުހާދު މަރާލިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ބަޔާން ދިނީ ކޮއްކޮއާ ޖެހުނު މައްސަލައެއްގައި ބަދަލުހިފުމަކަށް ކަމަށް ބުނެފި

1

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ހަ އަހަރުގެ ކުއްޖާ ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި މައްސަލަ ހެލްތުންވެސް ބަލަނީ

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ހަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި މައްސަލަ ބަލަނީ

ފުވައްމުލަކު ތާރީހުގެ އެންމެ ހިތާމަވެރި ދަތުރު، "ބުއްރޫހި" ދޯނީގެ އެންމެ ފަހު ދަތުރު

13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި

ފުލައިޓު ހައިޖެކް ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

1
« 1