ފުލެޓު މައްސަލަތައް

ހިޔާ މަޝްރޫއުން ހަވާލު ނުކުރެވި ހުރީ މަދު ފްލެޓެއް، ދޫކޮށްލި ފްލެޓުތައް ލިސްޓު ތަރުތީބުން ދޭން ވިސްނަނީ

2

ހިޔާ ފުލެޓުގެ ތިން ޓަވަރެއްގެ ލިފްޓު މަރާމާތު ކުރުމަށް ހަފުތާއަކަށް ބަންދުކޮށްފި

ހިޔާ ޓަވަރުތަކުގެ ލިފްޓު ކައިރީ ތޮއްޖެހޭތީ ލޮބީ އޭރިއާ ބޮޑު ކުރަނީ

އައްޑޫއަށްވުރެ ބޮޑު އާބާދީއެއް ހިޔާފުލެޓުތަކަށް ޖަމާކުރުމުގެ ވިސްނުން ވަރަށް ގޯސް، ތަޅައިލަންވެސް ވިސްނިން: އަސްލަމް

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން އިމާރާތްކުރާ ފްލެޓްތަކަށް އަންނަ ޖޫންމަހު ވަދެވޭނެ: ޝަރީފް

ސީލައިފަށް ފައިސާ ދެއްކި މީހުންނަށް "ވިނަރެސް" އިން ފްލެޓް ގަތުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ހިޔާފުލެޓު ކުލި ކުޑަކުރަން ކުރީ ސަރުކާރުން ނިންމީ އިންތިހާބަށްފަހު، ސޯޝައަލް މީޑިއާއަށްލީ މުއިއްޒު: ސުހެއިލް

މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ބިންތައް ފޭރިގަތް ކަމަށް ބުނެ އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ އޮފީހަށް

1

ފުލެޓުގެ ފިނިޝިން ނިންމަން ހަތަރު މަހުގެ މުސާރައަށް ގަތް 33،800 ރުފިޔާގެ ތަކެތި ވަގަށް ނަގައިފި

މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުމާލެއިން 500 ގޯތި ހިލޭ ދިނުމަށް މުއިއްޒު ގޮވާލައިފި

7

ހިޔާ ފްލެޓް ތަކުގެ 8 ޓަވަރަށް ކަރަންޓު ދީ ނިމިއްޖެ

ވަން ފޮޓޯ: ހިޔާފްލެޓްތަކަށް އެއްޗެހި ވައްދަން ފެށުން

« 1