ފުލެޓު މައްސަލަތައް

ކުރެންދޫގައި 50 ހައުސިން ޔުނިޓު އިމާރާތްކުރަން އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި

1

ފްލެޓާއި ގޯތި ލިބޭ މީހުންނަށް އެކަމުގެ ލިޔުން މެއި މަހު ހަވާލުކުރާނަން: އަކްރަމް

ނަޝީދު ފެކްޝަނުގެ އާ ގަރާރެއް، މިފަހަރުގެ ގޮވާލީ މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން އަވަސްކުރުމަށް

"ގެދޮރުވެރި ކުރުން" ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދީފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ކުލި ރީޝެޑިއުލްކޮށްދެނީ

ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ސިނަމާލެ ފުލެޓު 4ގެ ޖޫރިމަނާ ސަރުކާރުން މާފުކޮށްދީފި

ސަރުކާރުގެ ހައުސިން މަޝްރޫއުތައް ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް އެބަދޭ، އަންނަ މޭގައި ހަވާލުކުރަން ފެށޭނެ: ހައުސިން

ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އެދި 35،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފޯމު ހުށަހަޅައިފި

ފްލެޓްތަކުގެ ޑައުންޕޭމަންޓު ކުޑަކޮށްދެވެން ނެތް: އެމްޕީއެލް

ހިިޔާ ފުލެޓު ލިބި ސޮއިނުކުރާ 40 މީހުންނަށް ފަހު ފުރުސަތު، 29ގެ ކުރީން ސޮއިނުކޮށްފި ނަމަ ފުލެޓު ގެއްލޭނެ!

ރަސްދޫގައި އާއި ފޭދޫގައި ހައުސިން ޔުނިޓްތަކެއް އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އަނެއްކާވެސް އިއުލާނުކޮށްފި

ގޯއްޗާއި ފްލެޓަށް ފޯމު ހުށަހަޅަން ސިޓީ ކައުންސިލުން ވެސް އެހީވަނީ

މާލެއިން 400 އަކަފޫޓުގެ ގޯއްޗެއް ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލައިފި ފްލެޓް ހިލޭ ދެނީ

« 1