ފުލެޓު މައްސަލަތައް

އަސްލަމް ޝިޔާމަށް: ނައިފަރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއަކީ މިސަރުކާރުން ސޮއިކޮށް ނިންމި މަސައްކަތެއް

ހުޅުމާލޭގެ ހަތް ބިމެއްގައި އެޕާޓްމަންޓް ހަދައިދޭން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި

މިއީވެސް ހަމަ އެޗްޑީސީގެ ޒިންމާއެއްތަ؟

ފްލެޓްތައް ނިންމައިދޭން ފައިސާނަގައި ހިޔާނާތްތެރިވި ކުންފުނިތަކުގެ މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރަން ފާހެއްނުވި

މިތިބީ ކުލި ނުދައްކަން ނިންމައިގެނެއް ނޫން، މިހާތަނަށް ކުލި ދެއްކީ 400 މީހުން: ހިޔާ ޔޫނިއަން

2

ހިޔާ ފުލެޓުތަކުން ކުލި ނެގުން ހުއްޓާލަން ހިޔާ ޔޫނިއަނުން ގޮވާލައިފި

1

ރައީސް އޮފީހުގެ ސިޓީއެއް މުއިއްޒަށް: ގޯތި ވިއްކާވާހަކައެއް ރައީސްގެ ބަޔާނުގައި ވިދާޅެއް ނުވޭ!

ވިނަރެސް ފްލެޓް ގަންނަން 288 މީހަކު ހުށަހަޅައިފި

ހިޔާ މަޝްރޫއުން ހަވާލު ނުކުރެވި ހުރީ މަދު ފްލެޓެއް، ދޫކޮށްލި ފްލެޓުތައް ލިސްޓު ތަރުތީބުން ދޭން ވިސްނަނީ

2

ހިޔާ ފުލެޓުގެ ތިން ޓަވަރެއްގެ ލިފްޓު މަރާމާތު ކުރުމަށް ހަފުތާއަކަށް ބަންދުކޮށްފި

ހިޔާ ޓަވަރުތަކުގެ ލިފްޓު ކައިރީ ތޮއްޖެހޭތީ ލޮބީ އޭރިއާ ބޮޑު ކުރަނީ

އައްޑޫއަށްވުރެ ބޮޑު އާބާދީއެއް ހިޔާފުލެޓުތަކަށް ޖަމާކުރުމުގެ ވިސްނުން ވަރަށް ގޯސް، ތަޅައިލަންވެސް ވިސްނިން: އަސްލަމް

« 1