ފުލެޓު މައްސަލަތައް

ފްލެޓްތަކުގެ ޑައުންޕޭމަންޓު ކުޑަކޮށްދެވެން ނެތް: އެމްޕީއެލް

ހިިޔާ ފުލެޓު ލިބި ސޮއިނުކުރާ 40 މީހުންނަށް ފަހު ފުރުސަތު، 29ގެ ކުރީން ސޮއިނުކޮށްފި ނަމަ ފުލެޓު ގެއްލޭނެ!

ރަސްދޫގައި އާއި ފޭދޫގައި ހައުސިން ޔުނިޓްތަކެއް އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އަނެއްކާވެސް އިއުލާނުކޮށްފި

ގޯއްޗާއި ފްލެޓަށް ފޯމު ހުށަހަޅަން ސިޓީ ކައުންސިލުން ވެސް އެހީވަނީ

މާލެއިން 400 އަކަފޫޓުގެ ގޯއްޗެއް ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލައިފި ފްލެޓް ހިލޭ ދެނީ

ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ފްލެޓްތަކުގެ އަގު ކުޑަ ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަންޖެހޭ: ކޮމިޓީ

2

ފުލުހުންގެ ފްލެޓްތައް ނިންމުން ދެމަހަށް ލަސްވާނެ: ހައުސިން

އަސްލަމް ޝިޔާމަށް: ނައިފަރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއަކީ މިސަރުކާރުން ސޮއިކޮށް ނިންމި މަސައްކަތެއް

ހުޅުމާލޭގެ ހަތް ބިމެއްގައި އެޕާޓްމަންޓް ހަދައިދޭން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި

މިއީވެސް ހަމަ އެޗްޑީސީގެ ޒިންމާއެއްތަ؟

ފްލެޓްތައް ނިންމައިދޭން ފައިސާނަގައި ހިޔާނާތްތެރިވި ކުންފުނިތަކުގެ މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރަން ފާހެއްނުވި

މިތިބީ ކުލި ނުދައްކަން ނިންމައިގެނެއް ނޫން، މިހާތަނަށް ކުލި ދެއްކީ 400 މީހުން: ހިޔާ ޔޫނިއަން

2
« 1