241 ކޮމެޓީ

"އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕޭނަކީ އިންޑިއާއިން ދޭ އެހީތެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް ހިންގާ ސިޔާސީ ގޭމެއް: ފައްޔާޒު

އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިނުގެ ސަބަބުން އެމްބަސީތަކުން ކަންބޮޑުވެ، ސެކިއުރިޓީއަށް އެދޭ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

އިންޑިއާ ރައްޔިތަކަށް ދެރައެއް ވެއްޖެނަމަ، ދެ ގައުމުންވެސް ފިޔަވަޅުު އަޅަން މަޖުބޫރުވާނެ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތަށް ފަންޑުކުރާ މީހުން އެނގޭ, ގޭންގުތަކުގެ އިސް މީހުންވެސް ހަރަކާތުގައި އުޅޭ: ސީޕީ

މިފަހުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފި, މައުލޫމާތު ލިބުން ލަސްވުމުން އަތެއް ނުވި: ސީޕީ

"އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންގެ މައްސަލައިގައި ހޯމް މިނިސްޓްރީއާއި ފުލުހުން މިއަދު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

6 މޭގެ ހަމަލާ: ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހިއްސާކުރި ބައްދަލުވުން ސިއްރު

"އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިނުން ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާ ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ނުރައްކާ ދިރާސާކުރަނީ

ޖަލުތަކާ ގުޅޭ ހާއްސަ ދިރާސާއެއް 241 ކޮމިޓީން ކުރަނީ

"އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންގެ މައްސަލަ: ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތައް މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

1

ޣައްސާނާއި އުޝާމް ބޭނުންވީ "އިންޑިއާ އައުޓް" މައްސަލަ ބޭރުކުރަން, އެގޮތަށް ފާހެއް ނުވި

ރައީސް ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންގެ މައްސަލަ 241 ކޮމިޓީގައި މާދަމާ ފަށަނީ

« 1