Close

241 ކޮމެޓީ

ފުލުހުންގެ އިހުމާލު އޮތް ކަމަށް ބުނެ އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ 241 ކޮމިޓީއަށް

މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ކޮމިޓީތަކަށް މައްސަަލަ ފޮނުވޭނެތޯ އުފެއްދި ސުވާލާ ގުޅިގެން ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ ލަފާ ހޯދަނީ

ބޭރު ދެ މީހަކަށް އިމިގްރޭޝަން މުވައްޒަފަކު ފުރައްސާރަކޮށް، ފޮނުވާލި މައްސަލައެއް 241 ކޮމިޓީއަށް

ބޯޑުގެ މަޝްވަރާއާ ހިލާފަށް ފުލުހުން ގަވާއިދު ހެދި މައްސަލަ ބަލަން ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ސިއްރު

ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ހާއްސަ ފައުޖެއް އުފައްދަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ 241 ކޮމިޓީއަށް

2

ޔޯގާ ހަމަނުޖެހުން: އިހުމާލުވި ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލަން އެމްއެންޕީން މަޖިލީހުގައި އެދިއްޖެ

42 ކިލޯގެ ޑްރަގު މައްސަލަ: 241 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ސިއްރުކޮށްފި

42 ކިލޯގެ ޑްރަގު މައްސަލަ: ފުލުހުން އަމަލު ކޮށްފައިވާ ގޮތް ބަލަން 241 ކޮމިޓީއަށް

6 މޭގެ ހަމަލާ: ކޮމިޓީގެ ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް ސަރުކާރުން ތަންފީޒު ކުރޭތޯ ބަލަން ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ސިއްރު

އިންކުއަރީގެ އެއްވެސް ކަމެއް ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒެއް ނުކުރޭ: އީވާ

ނަޝީދަށް ހަމަލާދިން މީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ ދައުވާ ކޮށްފައެއް ނުވޭ: ހަސަން ލަތީފު

ރައީސް ޔާމީނަށް އިންޒާރު ދިން މައްސަލަ 241 ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަނީ

« 1