ފެނާއި ނަރުދަމާ

ހަންޏާމީދޫ ފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި ނިންމާލައިފި

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ހަތަރު ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ކޮމިޝަންކުރަން ފަށައިފި

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ގާނޫނާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތައް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ޖޫރިމަނާކުރަން ހުށަހެޅި ބިލު ބަލައިގަނެފި

ހަންޏާމީދު ފެނުގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތުގެ އަޕްޑޭޓް ދީފި

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ގާނޫނާހިލާފުވާ ފަރާތްތައް، އެއް މިލިއަނާއި ހަމަޔަށް ޖޫރިމަނާކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ފީވަކުގެ ފެނުގެ ނިޒާމާއި ގޮއިދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށް

ކިނޮޅަސް، ގޮއިދޫ މާޅެންދޫ އަދި ކުޑަފަރީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ދެމަސް ތެރޭގައި ނިމޭނެ: ޝާހް

ސްޓެލްކޯއިން ގުޅީގައި ފެނާއި ނަރުދާމާގެ ހިދުމަތްދޭން ފަށައިފި

މާޅެންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ނިމުމަކާ ގާތަށް

ގާފަރު ފެން ޕްލާންޓުން ފެން ދޫކުރަން ފަށައިފި، ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ދުވާލަކު 20 ލީޓަރު ހިލޭ

މިދިޔަ ސަރުކާރުތަކަށް ނިންމުނީ 69 ނަރުދަމާއާއި 37 ފެނުގެ ނިޒާމު، އެ ވެރީންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން: ރައީސް

ފެނާއި ނަރުދަމާ ހުރިހާ ރަށަކަށް، މިއަދަކީ ވައުދުފުއްދުމުގެ މަންޒިލަށް ގައުމުގެ ރިޔާ ހުޅުވައިލި ދުވަސް: ރައީސް

« 1