Close

ފެނާއި ނަރުދަމާ

މަޑަވެލީ ފެނުގެ ނިޒާމު ރައީސް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި

އަމާޒަކީ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ 141 ރަށުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރު ނިންމުން: ރައީސް

ކޮޅުފުށީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމައި ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ހިދުމަތް ރައީސް ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

ފޯކައިދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ރައީސް ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

ނުދައްކާ ހުރި ފެން ބިލުތައް އެއްފަހަރާ ދެއްކުމުން ޖޫރިމަނާ މައާފުކޮށްދެނީ

އަވިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު 20 ރަށެއްގައި ގާއިމުކުރަނީ

3

ފެނުގެ ނިޒާމާ ހެދި އަންހެނުންގެ ގައިން މީރުވަސް ނުދުވާކަމަށް ވިދާޅުވުމުން މެންބަރު ރާޝިދުގެ ވާހަކަ ހުއްޓުވައިފި

ހަންޏާމީދޫގެ ފެނުގެ ހިދުމަތް އިފުތިހާހުކޮށްފި

މަތިވެރީގައި ފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިއްޖެ

ތިން ރަށެއްގެ ނަރުދަމާ މަސައްކަތް ފެނަކައާ ހަވާލުކޮށްފި

ނިލަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމާބެހޭ ޓައިމްލައިނެއް ދެމަސް ތެރޭގައި އެކުލަވާލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 643 މިލިއަން ރުފިޔާ

« 1