ފެނާއި ނަރުދަމާ

ގުޅީގެ ފެނުގެ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ސްޓެލްކޯ އިން 50 ޓަނުގެ އާރުއޯ ޕްލާންޓެއް ގެންގޮސްފި

ހެނބަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ 51 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން އެންމެ ގިނަ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއު ހިންގީ މިއަހަރު: ޝާހު

ކެންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށް

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ގާނޫނާ ހިލާފުވެއްޖެ ނަމަ އެއްމިލިއަން ރުފިޔާއާއި ހަމަޔަށް ޖޫރިމަނާކުރަން ފާސްކޮށްފި

ގާދިއްފުށި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއުގެ އަޕްޑޭޓެއް ދީފި

ދަރަވަންދޫގައި ނަރުދަމާއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހަންޏާމީދޫ ފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި ނިންމާލައިފި

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ހަތަރު ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ކޮމިޝަންކުރަން ފަށައިފި

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ގާނޫނާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތައް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ޖޫރިމަނާކުރަން ހުށަހެޅި ބިލު ބަލައިގަނެފި

ހަންޏާމީދު ފެނުގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތުގެ އަޕްޑޭޓް ދީފި

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ގާނޫނާހިލާފުވާ ފަރާތްތައް، އެއް މިލިއަނާއި ހަމަޔަށް ޖޫރިމަނާކުރަން ހުށަހަޅައިފި

« 1