ހުނަރު

ހުނަރުން ފުރިފައިވާ ދޮންބެ: ހުރިހާ ދިވެހީންގެ ހަމްދަރުދީއާއި ލޯބި ހޯދި، މިހާރު ކޮބާތަ؟

1

ރުތުބާގެ ސްޕެޝަލް އިފެކްޓް މޭކަޕުތައް ތަފާތު، އަމާޒު މޭކަޕް ސްކޫލަކާ ދިމާއަށް

އުމުރުން އެންމެ 4 އަހަރުގައި 7 ބަހުން ވާހަކަދައްކާ ކުއްޖެއް!

އޮލިމްޕަސް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކޮށް ޕްރެކްޓިސްރޫމްތަކާ އެކު ހުނަރުވެރީންނަށް އާ ދޮރުތަކެއް ހުޅުވާލަނީ

ދިވެހި މާވަޑިޔާ އުސާމަތު: ކާމިޔާބަށް ވާސިލުވެވުނީ އެތައް ފަހަރަކު ފެއިލްވެގެން

4

މާމެންދޫ މި ޒުވާނާ ހުނަރުން ފުރިފައި، އަމިއްލައަށް އުފެއްދި ބެޓެރި ސައިކަލުގެ ޓެސްޓު ބުރު ކާމިޔާބު

2

ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ "ލިޓްލް ބަޑީ ޓެލެންޓްޒް" ރާއްޖޭގައި ފަށަނީ

ށ. ފުނަދޫ ސްކޫލް ގްރޭޑް 9ގެ ދަރިވަރެއް، މިއީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ކުރެހުންތެރިޔެއް!

7

ދިވެހީން ބިރުން ފިއްކަނޑުވައިލި ދިވެހި މޭކަޕް އާޓިސްޓް

2

އުމުރުން އެންމެ 7 އަހަރުގެ ޝިޒާން: ބޮޑެތި މީހުން ހައިރާންކޮށްލައި ބިޔަ ރާޅުތައް ފަތަހަކުރަނީ