ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުން

މި ފޮޓޯއާއެކު އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ދޫކޮށްލެއްވި މެސެޖު، މިއަދުގެ ކޮންމެ ބެލެނިވެރިޔަކަށްވެސް މާނަހުރި އިބުރަތެއް!

6

މަސްތުވެގެން ހުރެ ޖިންސީ ގުނަވަން ދެއްކި އިންޑިއާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހަ ކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުވާ މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި

ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި ހޯދަމުންދިޔަ ބިޝާރު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެއް އާއިލާއެއްގެ ހަ ކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުވާ މީހާ ދޫކޮށްލައިފި

1

ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ޓީޗަރުން އެހެން ސްކޫލުތަކަށް ބަދަލުކުރީ ބަދަލުހިފުމަށް: އެޗްއާރުސީއެމް

އައްޑޫ ޖިންސީ ގޯނާ މައްސަލަ: ދައުވާ ކުރެވޭ ވަރަށް ހެކި ނެތިގެން އައިމިނަތުދިޔެ ދޫކޮށްލައިފި

އައްޑޫ ޖިންސީ ގޯނާ: ދުވަސްވީ އަންހެންމީހާ ބަންދުކުރި އަމުރު ހައިކޯޓުުން ބަދަލެއް ނުކުރި

ހަގީގީ ވާހަކަ: ޅަފުރާގައި އިއްފަތް ފޭރިގަތް މީހުން އެނގުނީ އެމީހުން ހައްޖަށްދާން ހިތްހަލާލު ހޯދަން އެދުމުން!

2

އައްޑޫ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަ މަޖިލިސް ކޮމިޓީން ބަލަން އެދިއްޖެ

ޖިންސީ ފުރައްސާރައަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކެވުމުން ގާޒީ ސަމީރަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ގެވެށި އަދި ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންނަށް ކައުންސިލިން ދެނީ

« 1 ...