ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުން

ހުޝީގެ ހަޔާތް ބަދަލުކޮށްލި "ހެޕީ ލާނާސް"، ޅައުމުރައި ހާސްކަން، ޒުވާން އުމުރުގައި ޖިސްމާނީ އަދި ނަފުސާނީ އަނިޔާ

ފާހިޝް މަންޒަރުތައް ފަތުރާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ގާނޫނީ އޮނިގަނޑެއް އަވަހަށް ވުޖޫދު ކުރަންޖެހޭ: އިމްރާން

ނާޒިމްގެ ބަންދަށް އިތުރު ހަތް ދުވަސް ޖަހައިފި

ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތުގައި މަގާމު ބަދަލުކުރުމުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި ދެ މީހަކު 15 އަހަރަށް ޖަލަށް

ޖެންޑާއަށް މިދިޔަ މަހު 278 މައްސަލަ، ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ 137 މައްސަލައެއް

އެމްއެންޑީއެފް ޑޮކްޓަރަކު ކުލިނިކެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް

1

ލިފްޓް ތެރޭގައި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މި ފޮޓޯއާއެކު އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ދޫކޮށްލެއްވި މެސެޖު، މިއަދުގެ ކޮންމެ ބެލެނިވެރިޔަކަށްވެސް މާނަހުރި އިބުރަތެއް!

6

މަސްތުވެގެން ހުރެ ޖިންސީ ގުނަވަން ދެއްކި އިންޑިއާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހަ ކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުވާ މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި

ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި ހޯދަމުންދިޔަ ބިޝާރު ހައްޔަރުކޮށްފި

« 1 ...