ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާ

ދަރިވަރަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުވާ ޓީޗަރު ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި: މިނިސްޓްރީ

ދަރިވަރަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ޓީޗަރަކަށް އަނިޔާކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުނު ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ތިން މީހަކު ދިހަ އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި

ދަރިވަރުންނަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރުމުގެ ކުށުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓީޗަރުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ދިއްފުށީގައި ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފައިވާކަމުގެ ހެކި އެބަހުރި: ފުލުހުން

ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތަށް އިންޑިއާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ބުނާ މީހަކަށް ހަމަލާދީފި

ކަނޑުހުޅުދޫގައި ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި ކާފަ އާއި މުނިކާފަ 25 އަހަރަށް ޖަލަށް

ޖެންޑާއަށް މިދިޔަ މަހު 278 މައްސަލަ، ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ 137 މައްސަލައެއް

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ބިދޭސީއަކު 14 އަހަރަށް ޖަލަށް

ކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގި އާއިލާ މީހަކު 57 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި

އުފަލާއި މަޖާ ނެގުމުގެ ތެރެއިން މައިންބަފައިންގެ ބޮޑު އިހުމާލު! ކަނު އަނދިރީތެރޭ އިއްފަތް ފޭރިގަތީ އުފަން ބޭބެ!

2
« 1 ...