ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާ

ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ހަތް އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދިހަ އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި ބަންގުލަދޭޝް ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްގެން ދޮންބައްޕަ ހައްޔަރުކޮށްފި

ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލަ: ކުއްޖާގެ ބައްޕަގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

3

އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ދޮން ބައްޕަގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދޮން ބައްޕަ ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ހަތް ފިޔަވަޅެއް އަޅަން އަންގަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ދެ އަހަރު ނުވާ ތުއްތު އަންހެން ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި

ރޭޕްގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނު ސިފައިންގެ މީހާއަށް ދައުވާ ކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްގެން ސިފައިންގެ މީހަކު ހައްޔަރުކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގާނޫނަށް މިރޭ 12:00 އިންފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފަށާނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

« 1