ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާ

ހަ ކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުވާ މީހާ އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގައި 12 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އެއް އާއިލާއެއްގެ ހަކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރިކަމަށް ބުނާ މީހާ ދޫކޮށްލި މައްސަލަ މާދަމާ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅަނީ

އެއް އާއިލާއެއްގެ ހަ ކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުވާ މީހާ ދޫކޮށްލައިފި

1

އަންހެން ކުދިންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 40 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވެއްޖެ

އައްޑޫ ޖިންސީ ގޯނާ މައްސަލަ: ދައުވާ ކުރެވޭ ވަރަށް ހެކި ނެތިގެން އައިމިނަތުދިޔެ ދޫކޮށްލައިފި

އާމިންދައްތަގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ މިދަނީ ބަލަމުން: އެޗްއާރުސީއެމް

އައްޑޫ ޖިންސީ ގޯނާ: ދުވަސްވީ އަންހެންމީހާ ބަންދުކުރި އަމުރު ހައިކޯޓުުން ބަދަލެއް ނުކުރި

އަންހެނަކު ދަރީންނާއެކު މަގުމަތިވެފައި: ތިން ފިރިންގެ ފަރާތުންވެސް އަނިޔާ, ދަރިފުޅަށް ކުރީ ޖިންސީ ގޯނާ!

1

ދެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

« 1 ...