ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާ

މިދިޔަ މަހު ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާކުރުމުގެ 98 މައްސަލައެއް

ފުވައްމުލަކު "ރޭޕް"، ހިމާޔަތުގެ އަތްތަކުން ވަކި އަޅައި ކުރި ޝިކާރަ!

5

13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި ދޮންބައްޕަ ހައްޔަރުކޮށްފި

11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލަ: އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި 63 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސެންސަރެއް ޕޭރެންޓްލޮކެއް ނެތް އިންޓަނެޓްތެރޭގައި ކުޑަކުދީން، މިވާހަކަދައްކައި ހައްލު ހޯދަމާ!

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ރިހުލާ ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފި

ދެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި

މާލޭގެ މިސްކިތެއްގެ ތެރޭގައި ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި މީހާގެ ބަންދަށް 30 ދުވަސް

މާލޭގެ މިސްކިތެއްގެ ތެރޭގައި ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިން ނަގަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކުއްޖެއްގެ އުރަމަރީގައި ހިފި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ސާބިތެއް ނުވި

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކުރި 60 އަހަރުގެ މީހާގެ ބަންދަށް އެއް މަސް

« 1 ...