ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާ

11 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އޮކްޓޫބަރު މަހު އެކަނިވެސް ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ 79 މައްސަލައެއް

ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުނު މީހަކު ދިހަ އަހަރަށް ޖަލަށް

އަލީ އީސާއަށް ކުރި ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުމުގެ ދައުވާ އަލުން ބަލަން ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ދެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުނު މީހަކު 15 އަހަރަށް ޖަލަށް

12 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި އިންޑިއާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

12 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 15 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާ ބެހުނު ޅިޔަނު 18 އަހަރަށް ޖަލަށް

ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހޯދަނީ

ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 49 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިދިޔަ މަހު އެންމެ ގިނަ މީހުން ޖަލަށްލީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި، ކުޑަކުދީންނާ ބެހިގެން ހަތަރުމީހުން ޖަލަށް

« 1 ...