ދީން

މިފަހަރު "ދަ ލެގަސީ" ގައި ތަގުރީރުކުރައްވާނީ ޝައިޚް މަކާރިޘީ

އިލްމު އުނގެނިގެން ހުންނަ މީހާއަށް އިލްމުވެރިންގެ ދަރަޖަ ލިބުމާއެކު އޭނާގެ ހިތަށް އުފާވެރިކަން ގެނުވާ: ހުތުބާ

ކޮންމެ މުސްލިމަކީ އަބަދާއި އަބަދު އޭނާގެ ނަފުސު ވަޒަންކުރުން މަތީ ދެމިހުންނަން ޖެހޭ މީހެއް: ހުތުބާ

އިސްލާމީ މުޖްތަމައެއް އުފައްދަވައި އާރާސްތު ކުރެއްވުން - 1

"މިމަސް ނިމުމާއެކު ހެޔޮ އަމަލުކުރުމުން ދުރުހެލިވެގެން ނުވާނެ، މުއުމިނުންގެ ސިފައަކީ ހެޔޮ އަމަލުކުރުންމަތީ ދެމިތިބުން"

ގަދަރު މަތިވެގެންވާރޭ: އިންސާނިއްޔަތުގެ ސަލާމަތުގެ ރޭ

"އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި މިމަހުގެ ދުވަސްތައް ހޭދަނުކުރެވުނު މީހުންނަށްވެސް، ފަހު ދިހައަކީ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް"

މުންކަރާތް ނަހީކޮށް ނުބައި ކަންކަން ހުއްޓުވުމަކީ ދީނީ، ގާނޫނީ، ފަރުދީ އަދި ޖަމާއީ ވާޖިބެއް: ހުތުބާ

ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ޘަވާބާއި ދަރުމަ އެދިގެން ކުރެވޭ ކޮންމެ ހެޔޮކަމަކީ އަޅުކަމެއް: ހުތުބާ

ނިރުބަވެރިކަމުގެ މައްސަލަ: އިންސާފުވެރި ބަލައިލުމެއް

ވަން ފޮޓޯ: ރޯދަ،01 ބާޒާރުގެ އަގުތައް

މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން މި ރަމަޟާން މަހު ވެސް އިހްޔާ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދާނެ

« 1