ދީން

އިސްލާމީ ވަހުދަތާއި އުހުއްވަތްތެރިކަން ގާއިމު ކުރެވޭނީ އުއްމަތުގެ މަސްލަހަތުތައް އިސްކޮށްގެން: ހުތުބާ

މިޒަމާނަށްވެސް ބޭނުންވަނީ ނަބަވީ ސީރަތުގެ ނަމޫނާއެވެ 3

ދީނާ ހިލާފު ނުވާ ގޮތަށް ޝުއޫރު ފާޅުކުރުމުން އަނިޔާދޭން ގޮވުން ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ނަފުރަތުގެ ބިލުފާސްކޮށްފި

1

މިޒަމާނަށްވެސް ބޭނުންވަނީ ނަބަވީ ސީރަތުގެ ނަމޫނާއެވެ 2

މިޒަމާނަށްވެސް ބޭނުންވަނީ ނަބަވީ ސީރަތުގެ ނަމޫނާއެވެ.

ރަޙުމަތުގެ ނަބިއްޔާގެ މައްކީ ޙަޔާތްޕުޅު: ކެތްތެރިވެވަޑައިގެން ސާބިތުކަމުގައި ހުންނެވުމުގެ ނަމޫނާއެއް - 4

ރަޙުމަތުގެ ނަބިއްޔާގެ މައްކީ ޙަޔާތްޕުޅު: ކެތްތެރިވެވަޑައިގެން ސާބިތުކަމުގައި ހުންނެވުމުގެ ނަމޫނާއެއް - 3

ރަޙުމަތުގެ ނަބިއްޔާގެ މައްކީ ޙަޔާތްޕުޅު: ކެތްތެރިވެވަޑައިގެން ސާބިތުކަމުގައި ހުންނެވުމުގެ ނަމޫނާއެއް - 2

ދިރިއުޅޭ ގެއާއި ސްކޫލު އަދި މަގުމަތި ސާފުކޮށް ބާއްވަން ދަރީންނަށް ދަސްކޮށްދޭން ހުތުބާގައި ގޮވާލައިފި

ރަޙުމަތުގެ ނަބިއްޔާގެ މައްކީ ޙަޔާތްޕުޅު: ކެތްތެރިވެވަޑައިގެން ސާބިތުކަމުގައި ހުންނެވުމުގެ ނަމޫނާއެއް - 1

ދީނުގެ ހުކުމްތައް އޮޅުންފިލުވައިދިނުމުގައި ސަމާލުވާން މައުމޫން އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ދީނީ ތަގުރީރު ދިނުމުގެ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓި، އިލްމުވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

« 1 ...