ރ. ކިނޮޅަސް

ކިނޮޅަސް ބަނދަރުގެ 71 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ކިނޮޅަހު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ގްރޮއިން ޖެހުމުގެ 46 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ކިނޮޅަހު ބަނދަރު މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލަ ގެންގޮސްފި

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ހަތަރު ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ކޮމިޝަންކުރަން ފަށައިފި

އެމްޓީސީސީ ޕްރޮޖެކްޓް: ކިނޮޅަހު ބަނދަރު ފުންކުުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކިނޮޅަސް، ގޮއިދޫ މާޅެންދޫ އަދި ކުޑަފަރީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ދެމަސް ތެރޭގައި ނިމޭނެ: ޝާހް

ކިނޮޅަހު ގަނޑުވަރު ބީޗު ސަރަހައްދަށް ވެލި އަޅައި އެއްވަރުކޮށްދީފި

ކިނޮޅަހުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިމިއްޖެ

ކިނޮޅަހު ބަނދަރުގެ ނެރު ފުންކޮށް އުޅަނދުފަހަރަށް ވަދެވޭނެ ގޮތް ހަދައިފި

ކިނޮޅަހު ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި

ކިނޮޅަހު ބަނދަރު ހަދަން އެމްޓީސީސީން އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު އެ ރަށަށް ދަނީ

ރަށަށް ވަންނަ ނެރު ބަންދުވެ ކިނޮޅަހު ރައްޔިތުން ރަށު ބަންދުވެއްޖެ!

« 1