އެމްއެމްއޭ

ރުފިޔާގެ ނިޝާން ހިމަނާފައިވާ ނޫޓު، އަންނަ މަހު ބޭނުންކުރަން ފަށަނީ

ނޫޓުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރުފިޔާގެ ނިޝާން ހިމަނައިފި

ބަޖެޓަށް އެމްއެމްއޭއިން ދީފައިވާ ލަފަޔަކީ ބަޔަކު ބޭނުންވާ ގޮތަށް ބައްޓަންކޮށްފައިވާ ލަފައެއް: ގަފޫރު

ޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރަން އެމްއެމްއޭގެ ދެކޮޅު، ބުނީ ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުގެ މަގުސަދު ބަޖެޓުން ހާސިލުނުވާ ކަމަށް!

1

ކުރިން ޗާޕްކުރި ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަން ބަޖެޓުގައި ނެތުމުން އެމްއެމްއޭ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ގައުމީ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް އަވަހަށް ލައިވް ވުމަށް ކުރެވޭ އުއްމީދު!

1

ތިންވަނަ ކުއާޓާ ނިމުނުއިރު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ 20 ބިލިއަނަށް

ސްޓޮކް މަދުވުމުން 50 ރުފިޔާގެ ނޫޓުގެ އަލުން ޗާޕުކޮށްފި

ފާއިތުވި އަހަރު ދުވަހު ރިޒާވް ދަށްނުވާ ވަރަށް ދަށަށް ގޮސްފި

ބޭންކުތަކުން ޗެކު ބޭނުންކޮށްގެން މުއާމަލާތް ކުރެވޭ އަދަދު ދަށް ކުރަނީ

އެމްއެމްއޭގައި ވެރިފަރާތުން ހަވާލުނުވެ ހުރި 19،000 އަށްވުރެ ގިނަ ޑޯމެންޓް އެކައުންޓް

ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން މިދިޔަ ހަތް އަހަރު ނުދާ ވަރަށް މައްޗަށް ހިނގައްޖެ

« 1 ...