އެމްއެމްއޭ

ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ކޮޓަރި ވިއްކި އަގު މައްޗަށް

މިދިޔަ އަހަރު ފަތުރުވެރިކަމުން 54 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް

އެމްއެމްއޭ އާއި ބޭންކުތަކުގެ ހިދުމަތް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ލިބޭނެ

ޕޭމަންޓް ގާނޫނުގެ ދަށުން އިތުރު ހަތަރު ކުންފުންޏަކަށް ލައިސަންސް ދީފި

ޕޮންޒީ ސްކީމްގެ ފަހަތުގައި އަލްހާންގެ ކުންފުންޏެއް، ސްކޭމް ހިންގާފައި ނުވާނެކަމަށް ބުނެ ކޯޓަށް ދަނީ

1

30 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕޮންޒީ ސްކީމެއް އެމްއެމްއޭގެ ސަމާލުކަމަށް

ނޫމަރާ ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުމަށް 61.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކައިފި

އާތިފް ޝުކޫރުގެ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ކުރީގެ އެސިސްޓެންޓް ޕީޖީއަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި

ސޮވެރިން ފަންޑުގެ މަދުވީއެއް ނޫން، ފަންޑުގެ ބޮޑުބައެއް ވަނީ އިންވެސްޓް ކޮށްފައި: ފިނޭންސް

1

ބޭރުފައިސާގެ ތާށިކަން ހައްލުކުރުމާއި ދިވެހި ރުފިޔާގެ އަގު ހިފެހެއްޓުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް މި އަހަރު އަޅަންފަށާނަން: ރައީސް

ބައިނަލްއަގުވާމީ ޕޭމަންޓްގޭޓްވޭއެއް ނެތުމަކީ ޒުވާނުންގެ ހުނަރަށް އޮތް ހުރަހެއް، އެކަން ސަރުކާރުން ނައްތައިލާނަން: ރައީސް

އެސްޓީއޯގެ ޑިޖިޓަލް ބޭންކަށް އެމްއެމްއޭ އިން ލައިސަންސް ނުދިން

« 1 ...