ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ

ޔޫޓީއެފް އެއްބަސްވުމުގެ މައުލޫމާތުތަކެއް ދޭން އެންގި މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބި އަދަދު ހާމަނުކުރަން ނިންމި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު ލައިވްކުރަން ނިންމައިފި

އިންޑިއާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ރާއްޖެ ވަޑައިގެން މިނިސްޓަރު މާރިޔާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

"އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންގެ މައްސަލަ: ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތައް މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

1

"މޯލްޑިވްސް ހައިޑްރޯގްރަފިކް ސާވިސް"ގެ ނަމުގައި އިދާރާއެއް އުފައްދައިފި

ޓެރަރިޒަމާއި ހަރުކަށި ފިކުރު ހުއްޓުވުމަށް ޖޮއިންޓް އިންޓަ އޭޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

އުތުރު ތިލަފަޅު އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއް މައުލޫމާތުތައް ދޭން ނިންމައިފި

މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތަށް ގެއްލުންވާތީ އުތުރުތިލަފަޅު އެއްބަސްވުން އުވާލަން އިދކޮޅުން ގޮވާލައިފި

އުތުރުތިލަފަޅު އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ ބައެއް މައުލޫމާތުތައް ހަތް ދުވަސް ތެރޭ ހާމަކުރަން އަންގައިފި

ވީއައިޕީންގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމަށް ލަފާ ހޯދަން އެމެރިކާގެ ކޮންސަލްޓެންޓެއް ގެނެސްފި

މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ އައިޑީކާޑުގައި ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

1

ޖާބިރަށް ސެކިއުރިޓީ ހަމަޖައްސައިދެނީ

« 1