Close

މަޖިލީހުގެ އިގްތިސޯދީ ކޮމެޓީ

ކުންފުންޏާ ބެހޭ އާ ގާނޫނުގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ، އިގުތިސާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

މަސްވެރިންނަށް ސަރުކާރުން އިހުމާލުވާކަމަށް ބުނެ، މެންބަރު ފިރުޝާން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ އިގްތިސޯދީ ކޮމިޓީއަށް

ރިއަލްސްޓޭޓް ޓޫރިޒަމާއި ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ބަދަރު ހިމެނޭގޮތަށް އިހަވަންދިއްޕޮޅު ތަރައްގީކުރަން މިއަހަރު ފެށޭނެ: ފައްޔާޒު

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ތަރައްގީކުރުމުގެ މަރުކަޒުތައް ގާއިމްކުރަން ހިމަނައިގެން ކޮމިޓީން ބިލު ފާސްކޮށްފި

ޓެކްސް ނެގުމުން އިސްތިސްނާ ކުރުމުގެ އިހުތިޔާރު ރައީސަށް ލިބިދޭ ގޮތަށް ކޮމިޓީން ބިލު ފާސްކޮށްފި

ވިޔަފާރިތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ދިނުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރުކަމުން އީސަ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި، ވިދާޅުވީ ގާނޫނާ ހިލާފު އަމަލެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށް

އިޖުތިމާއީ ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރުކަމުން އީސަ ވަކިކުރުމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށް ކޯރަމެއް ނުލިބުނު!

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގާނޫނަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ

މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަމަށް ހުޅުވާލުމަށް އަންނަނީ މަޝްވަރާ ކުރަމުން: މިނިސްޓަރު

ވަން ފޮޓޯ: މަޖިލީހުގެ އިގުތިސޯދީ ކޮމިޓީއަށް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ހާޒިރުކުރުން

ވަން ފޮޓޯ: މަޖިލީހުގެ އިގްތިސޯދީ ކޮމިޓީއަށް އެޗްޕީއޭގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރުން

« 1