ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތު

ބޮޑެތި ބަލިތަކުގައި ގިނަ މީހުން މަރުވަނީ ދުންފަތުގެ ސަބަބުން، އެކަން ހުއްޓާލުމަކީ ފަރުދީ ވާޖިބެއް: ރައީސް

ވިހެއުމަށްފަހު ހަށިގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ފަރުވާތެރިވަމާ!

4

ރޯދައަށް ތައްޔާރުވެވުނީ ކިހާ ވަރަކަށް؟ ގޭތެރެ ސާފުކުރުމަކުން ނުނިމޭ!

ޝާލޫ ދަ ޓްރެއިނާ: ލަދުން ފިލިކުއްޖާ، "ކޮންމެވެސް" މީހަކަށް ވުމަށްކުރި ހިތްވަރާއެކު ފިޓްނަސްގެ އެންމެ އުހުގައި

1

ބައިސްކަލް ދުއްވުން އެއީ މައެދޭކަމެއް، ފައިނުފޯރިއަކަސް ކުރާހިތްވާ ކަމެއް!

1

ދުވަސް ހޭދަ ކުރާނެ ގޮތުގެ ތާވަލެއް ނޫނީ ރޭވުމެއް އެބައޮތްތަ؟ މިކަންކަން ޓެސްޓް ކޮށްލަމާ!

ވިއްސާރަކުޑަ މުހިންމުވާ ގޮތަށް "އަވިކުޑަ" އަދި މާބޮޑަށްވެސް މުހިންމު!

1

ދަރިފުޅު ހަލަނިވެ ސަކަރާތް ޖަހަނީ "ބަސްނާހާ، ނުލަފާ" ކުއްޖަކަށް ވާތީއެއް ނޫން!

1

ޖިންނި އަވަލައިގެން މޮޔަވީކީ ނޫން، ސިކުނޑީގެ ބައްޔެއްގައި އުޅޭތާ އެތައް އަހަރެއް!

2

އެސްތުމާ: އެއީ ބާކީކޮށްލަން ޖެހޭ މީހެއް ނޫން، ފަރުވާބަހައްޓައި ދެކޭގޮތް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ

ހަކުރު ބަލި: މަރު ބައްޔެއް ނޫން، ބައްޔަށްވުރެ ތިބާ ބަލިވެގެން ނުވާނެ

1

ފިޔާގެ ވަސް ކަމުނުދިޔަސް، މި ފައިދާތައް އެނގުމުން ދޫކޮށްލެވޭކަށް ނެތް!

1
« 1