ގޯތިގެދޮރު

މާލެ ސަހަރައްދުން ގޯއްޗަށް އެދުމަށް، މިމަހު 26 ގައި ހުޅުވައިލާނަން: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

ގުޅިފަޅުން ބާޑި ނުދެނީ ކީއްވެތޯ، މަޖިލިސް ރައީސް ސުވާލު ކުރައްވައިފި

ހުޅުމާލޭން ދޫކުރާ 1000 ގޯއްޗާއި، ގުޅިފަޅާއި ގިރާވަރުފަޅުން ދޫކުރާ 4000 ގޯތީގެ މައުލޫމާތު މަޖިލީހަށް ދެއްވައިފި

މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތިދޭން ކަނޑައަޅުއްވާ ޝަރުތުތައް މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ހިއްސާ ކުރައްވައިފި

ރައީސް އޮފީހުގެ ސިޓީއެއް މުއިއްޒަށް: ގޯތި ވިއްކާވާހަކައެއް ރައީސްގެ ބަޔާނުގައި ވިދާޅެއް ނުވޭ!

ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯނަށް 297 މީހަކު އެދިފައިވޭ، 96 މީހެއްގެ ލޯނު ވަނީ އެޕްރޫވް ކޮށްފައި: އަސްލަމް

ހުޅުމާލެ ދެވަނަފިޔަވަހީގެ ބީޗް ސައިޑް 34 ބިމަށް 179 ބިޑް

އަކަފޫޓަކަށް 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ކުރި ބިޑް ބާތިލުކޮށްފި

މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުމާލޭން ދޫކުރާނީ 1250 އަކަފޫޓުގެ 1000 ގޯތި: އެޗްޑީސީ

މާލޭން ގޯތި ދިނުމާބެހޭ އުސޫލު އަންނަ ހަފުތާގައި މަޖިލިސް މެންބަރުންނާ ހިއްސާކުރާނަން: އަސްލަމް

ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ވިއްކާ އެންމެ އަގުބޮޑު ބީޗް ފްރަންޓް 26 ގޯއްޗަށް ބިޑް ކުރުން މާދަމާ

1

ގިރާވަރު ފަޅު ހިއްކައި އެތަނުން މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް 2000 ގޯތި ދޭން ނިންމައިފި

1
« 1