ގޯތިގެދޮރު

މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުމާލޭން ދޫކުރާނީ 1250 އަކަފޫޓުގެ 1000 ގޯތި: އެޗްޑީސީ

މާލޭން ގޯތި ދިނުމާބެހޭ އުސޫލު އަންނަ ހަފުތާގައި މަޖިލިސް މެންބަރުންނާ ހިއްސާކުރާނަން: އަސްލަމް

ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ވިއްކާ އެންމެ އަގުބޮޑު ބީޗް ފްރަންޓް 26 ގޯއްޗަށް ބިޑް ކުރުން މާދަމާ

1

ގިރާވަރު ފަޅު ހިއްކައި އެތަނުން މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް 2000 ގޯތި ދޭން ނިންމައިފި

1

މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުމާލެއިން 1000 އަދި ގުޅިފަޅުން މަދުވެގެން 2000 ގޯތި ދޭން ރައީސް ނިންމަވައިފި

ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށުގައި ނޫޅުނަސް ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯނަށް އެދެވޭ ގޮތަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

މާލޭގެ ގޯތީގެ މައްސަލައިގައި ކަން އޮތް ގޮތް އެނގި ތިބެ, ސިޔާސީ މަންފާ ހޯދަން އުޅޭ މީހުން އެބަތިބި: ރައީސް

މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް 4000 ގޯތި ދޭނަން، ގެދޮރުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކޮށްދޭނީވެސް މި ސަރުކާރުން: ރައީސް

މާލޭން ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދަން ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ފުރުސަތު ކުޑަ، ނަމަވެސް އެއީ ބޭއިންސާފެއްނޫން: އަސްލަމް

1

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގޯތި ގެދޮރު ކުއްޔަށް ދިނުމާ ބެހޭ ބިލް ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

މާލެ ކައިރީން ބިން ހިއްކައިގެން މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ޕްލޭން އަންނަ މަހު އިއުލާނު ކުރަނީ

ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ބިން ހަވާލުކުރުން މަޑު ޖައްސާލަން އޭސީސީން ވަނީ އަންގާފައި: އަސްލަމް

« 1