ދަނޑުވެރިން

އެގްރޯނެޓް ކުންފުނީގެ ކޮންޓްރެކްޓް ފާމިންގެ މަސައްކަތް އަންނަމަހު ލާމުގައި ފަށަނީ

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބިންތަކުން ކުރިޔަށް އޮތް ތިން އަހަރު ކުލި ނުނަގަން ނިންމައިފި

ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި ބާވަތްތައް ރާއްޖޭގައި ހެއްދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ތިން ރަށަކަށް ގަސް ހަދިޔާކުރަނީ

ދަނޑުވެރިކަމަށް ފަޅުރަށް ދޫކުރުމަކީ ދެކޮޅުޖެހޭ ކަމެއް ނޫން: މަޖިލިސް ރައީސް

1

ޑރ. ހަސަން ހަމީދު: ފެނުގައި ގިތެޔޮ މިރުސް ހެއްދުން 2

1

ކަނޑޫދޫ ދަނޑުވެރިއެއްގެ އީދު ހަދިޔާ: ރަށުގެ ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް ތިން ކިލޯ ބަށި

ކޮވިޑް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުން ގެއްލުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓެއް ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން އެކުލަވާލައިފި

ޑރ. ހަސަން ހަމީދު: ފެނުގައި ގިތެޔޮ މިރުސް ހެއްދުން - 01

7

ރަށްތަކުން ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިން ދޫކުރާނެ އުސޫލެއް ކަނޑައަޅަން ހުށަހަޅައިފި

2

މުޅި ރާއްޖޭގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ އާ ރޫހެއް އުފެދި ދަނޑުހެދުއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފޯރިއާއެކު ފަށައިފި

1

އައްޑޫ ސިޓީގެ ފުޑް ސެކިއުރިޓީ ޔަގީން ކުރުމަށްޓަކައި ދަނޑު ހެއްދުމަށް ބިން ދޫކުރަން ހުޅުވާލައިފި

ދަނޑުވެެރިކަމުގެ ލޯނުގެ 30 އިންސައްތަ އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރަން ނިންމައިފި