ދިރާގު

ކަނޑުތަކުގެ ދުވަހު ދިރާގުގެ މެސެޖު: އަންގި އާއި މާސްކު މަގުތަކާއި ފަރުތަކަށް އުކާ ނުލާ

ފޯނުން ލައިވް ޓީވީ އަދި ވީޑިއޯ އޮން ޑިމާންޑްގެ ކޮންޓެންޓު ބެލޭ އެޕްލިކޭޝަނެއް ދިރާގުން ތައާރަފުކޮށްފި

ދިރާގުގެ މޯބައިލް އަދި ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް އޮފާތައް ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި

ވަގުތީ ހިޔާތަކުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ މީހުންނަށް ދިރާގުގެ އެހީގައި އީދު ނާސްތާއެއް ދީފި

500 މީހަކަށް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެންބީއޭއެމް އާއި މަޓާޓޯއިން ފެށި މަސައްކަތަށް ދިރާގުން އެހީވެދީފި

"ދިރާގުޕްލޭ"ގެ ނަމުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ މުޅިން އާ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ދިރާގު ކަސްޓަމަރުންނަށް ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކޭނެ ގިނަ ގޮތްތަކެއް

ލޮކްޑައުންގައި ދިރާގު ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ރީލޯޑު ކުރެވޭނެ ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން ބިލް ދެއްކުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިރާގާއި އުރީދޫއިން ލުއިތަކެއް

އިންޓަނެޓްގެ އަގު ހެޔޮކުރަން، އެއީ އަސާސީ ހިދުމަތެއްކަމަށް ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅަން ޖެހޭ: މިނިސްޓަރު މަލީހު

މުހިންމު މައުލޫމާތާއި އެކި ހިދުމަތްތައް އެއް ތަނަކުން ލިބޭނެ ގޮތަށް ދިރާގުން އެޕެއް ތައާރަފުކޮށްފި

މިދުވަސްވަރުގައި ބިލު ނުދެއްކުނަސް ހިދުމަތް މެދުކަނޑާ ނުލަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު އެދިވަޑައިގެންފި

1
« 1