ބޮލީވުޑް

މެސެޖްތައް ލީކްކޮށްލިކަމަށް ބުނެ ދިޕިކާ ހުރިހާ ކަމެއް މެނޭޖަރުގެ ބޮލަށް ޖަހައިފި

ރިއާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އޮކްޓޫބަރު ހަވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި

ސާރާ އަދި ޝްރަދާ މިހަފުތާ ތެރޭގައި އެންސީބީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

އަނޫރާގު އާއި ދެކޮޅަށް ޕާޔަލް ފުލުހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި

ކާތިކް 75 ކްރޯޑުގެ 3 ފިލްމެއް ކުޅެން ސޮއި ކޮށްފި

ސަންޖޭދަތު ޕްރިތުވިރާޖުގެ ޝޫޓިންތައް ދިވާލީއަށްފަހު ފަށަނީ

ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގު ގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކެއް

ބޮލީވުޑްގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ނަންތައް ހާމަކުރަން ކަންގަނާގެ ކިބައިން އުރްމިލާ އެދިއްޖެ

އަޖޭ ސުޕަރ ހީރޯ ފިލްމަށް 180 ކްރޯޑުގެ ބަޖަޓެއް

އިންޒާރުތައް ގިނަވެ ބަޗަން އާއިލާ ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ބޭރުގައި ފުލުހުން ފޯރިމަރަން ފަށައިފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރަން ރިއާ ބޭނުންކުރީ މަންމަގެ ފޯނު

ސުޝާންތާއި ރިއާ އަދި ސާރާ ސުޝާންތުގެ ފާމްހައުސްގައި ޕާޓީކުރި

« 1 ...