ބޮލީވުޑް

ރިތިކް އާއި އަކްޝޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެކުގައި ފިލްމެއް ކުޅެނީ

މިމީ ކުޅުމަށް ކްރިތީ 70ކިލޯ އަށް ބަރުދަން އިތުރުކުރަނީ

އައިޝްވަރިޔާއަކީ މަންމަ ކަމަށް ބުނެ 32 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ވީޑިއޯއެއް އާންމުކޮށްފި

2

"ބޮބް ބިސްވާސް" އަށް އަބީޝެކް އާއެކު ޗިތުރަންގަޑާ ސިންގް

ސަލްމާންގެ އާ ޕްރޮޖެކްޓް "ކަބީ އީދް ކަބީ ދިވާލީ" އިއުލާނުކޮށްފި

ލަކްޝްމީގެ ވަކީލަށް ކްރެޑިޓް ނުދީ ޗަޕާކް ނުދެއްކޭނެ ކަމަށް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ރިލީސްކުރުމާއެކު ފިލްމު ''ޗަޕާކް'' ވެސް ލީކު ކޮށްލައިފި

އިންޑިއަން ސްޕައިމާސްޓަރު ރަމޭޝްވަރު ނާތު ކާއޯގެ ދިރިއުޅުމުގެ މައްޗަށް ކަރަންގެ ފިލްމެއް އުފައްދަނީ

ކުޅުނު އިސްތިހާރެއްގެ ސަބަބުން އަކްޝޭގެ މައްސަލައެއް ފުލުހަށް

ޑަބަންގް 3ގެ ކޯސްޓާ ސުދީޕާއަށް ސަލްމާން ކާރެއް ހަދިޔާކޮށްފި

"ސެލިއުޓް" އަށް ޝާހު އާއެކު ފާތިމާ ސަނާ ޝައިޚް؟

ލޯބިކުރަނީ "ބޯރިން" ދިރިއުޅުމަކަށް، ޝާހުއަކީ އަދިވެސް ވަރަށް ގާތް ރައްޓިއްސެއް: ކާޖޮލް

« 1 ...