ބޮލީވުޑް

އަކްޝޭގެ އުމުރު 54 މަނޫޝީއަށް 24 ، "ޕްރިތުވިރާޖް" ގެ ޓްރެއިލާއާ ނެރުމާއެކު އަކްޝޭއަށް ފާޑުކިޔުން

ޕްރިތީ ޒިންތާވެސް މަންމައަކަށް، ސަރޮގަސީ މެދުވެރިކޮށް އެއްމާބަނޑު ދެކުދިން

އަހަރެން ކުރުވެފައި ކުރެކި އަޑެއް ހުއްޓަސް އިންޑަސްޓްރީގައި 25 އަހަރު ހިފަހައްޓައިލެވިއްޖެ: ރާނީ

2

ސުޝާންތުގެ އާއިލާއާ ގުޅުންހުރި ފަސް މީހަކު އެކްސިޑެންޓެއްގައި މަރުވެއްޖެ

ޑްވެއިން ޖޯންސަން ބޮލީވުޑަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި

ރާޖްކުމާރު ރާއޯ ކައިވެނިކޮށްފި

ޝިލްޕާ އާއި ފިރިމީހާ ވިޔަފާރީގައި މަކަރު ހެދި ކަމަށް ބުނެ ފުލުހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ޝިލްޕާ ރައްދުދީފި

ބޮޑު އަގުގައި ގަނެ ފިލްމު "ސޫރްޔާވަންޝީ" އަންނަ މަހު ނެޓްފްލިކްސް އަށް

އައިޝްވާރްޔާ އާއި އާއިލާ އަދި ސާރާ އަލީ ހާންގެ އިތުރުން ޕޫޖާ ހެގްޑޭ ރާއްޖޭގައި

ކަޓްރީނާ އަދި ވިކީގެ ކައިވެނި އަންނަ މަހު، ދައުވަތު ލިސްޓުގައި ސަލްމާން ހާންގެ ނަމެއް ނެތް!

އިންޑިއާގެ މިނިވަންކަމަކީ ސަލާން ޖަހައިގެން ހޯދި އެއްޗެއް ކަމަށް ބުނުމުން ކަންގަނާ އަނެއްކާވެސް ހޫނުފެނަށް!

އަލުން އެކްޓް ކުރަން ނުފަށައި ހުރި ސަބަބުތައް އަނުޝްކާ ކިޔައިދީފި

« 1 ...