ބޮލީވުޑް

ރާއްޖޭގައި ކުޅުނު ހިންދީ ފިލްމު ސަމުންދަރް ގެ ޕްރޮޑިއުސަރު މަރުވެއްޖެ

ބޫލްބުލައްޔާ 2: ތިއޭޓަރުތަކަށް އައުމާއެކު، މުޅިފިލްމު އެކީ ލީކުވެއްޖެ

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ މޫނުމަތިން ޒަހަމްތަކެއް ފެންނަ ފޮޓޯތަކެއް، ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ޕޫޖާ ބަޓްގެ ފިޝް އައި ނެޓްވޯކަށް ޕީޓާ އެވޯޑް ލިބިއްޖެ

ނޭހާ ކައްކަރުގެ ފިރިމީހާގެ އަގުހުރި ސާމާނުތަކެއް ވަގަށް ނަގައިފި

މާދުރީ ދިކްޝިތު މައިކްރޯބައޮލޮޖީއިން ޑިގްރީއެއް އޮވެ، ބައޮލޮޖިސްޓަކަށް ނުވެވުނަސް ބޮލީވުޑްގައި ކާމިޔާބު!

ސޮނާކްޝީގެ ރާއްޖެ ލޯތްބާއި އޭނާގެ މާމައަކީ ސިޔާމާ ކިޔާ ދިވެއްސެއްކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ!

11

ރަންބީރާއި އާލިއާ ކައިވެނިކޮށްފި

ރަންބީރު އަދި އާލިއާގެ ކައިވެނި މިމަހު14 ގައި، ތައްޔާރީތައް ކުރިޔަށް

ތާރާ އާއި ސޮނާކްޝީވެސް ޗުއްޓީއަށް ރާއްޖޭގައި

މަރުދުވަހާއި ޖެހެންދެންވެސް އެކްޓުކުރުމުގައި ދެމިހުންނާނަން: ސަންޖޭދަތު

ފައި ބުރި ކޮށްލަންޖެހިދާނެކަމަށް ޑޮކްޓަރުން އެންގި: ޖޯން އަބްރަހަމް

« 1 ...