ބޮލީވުޑް

ޝާހު އާއެކު ފިލްމު ކުޅެން އަދިވެސް ބޭނުން: ރަވީނާ

ބޮލީވުޑް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކަނިކާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް، ލަކްނޯގެ ބޮޑުބައެއް ބަންދުކޮށް ފުލުހުން މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަނީ

ސުޕަމޭނަށް ވެގެން ނަމަވެސް ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ވަބާ ނައްތައިލެވޭނެ ނަމައޭ ހިތަށް އަރާ: އަމީތާބް

ހޯމް އައިސޮލޭޝަންގައި ކެޓްރީނާ ގިޓާ ކުޅެން ދަސްކުރަނީ

ކޮވިޑް 19 : އިންޑިއާގެ ފިލްމު އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން މިމަހު 19އިން 31 އަށް ޕްރޮޑަކްޝަން މަޑުޖައްސާލަނީ

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް، ސޭފް ހޭންޑްސް ޗެލެންޖަށް ޕީސީ، ދީޕިކާ އަދި އާނޯލްޑް ނޮމިނޭޓް ކުރައްވައިފި

އިންޑިއާގެ ފިލްމު އުފައްދާ ގިނަ ފަރާތްތަކުން "ކޮރޯނާ" ނަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ކިޔު ހަދައިފި

އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާގޮތާމެދު ސައިފް އަދި ދަރިފުޅު ސާރާގެ ވިސްނުން ތަފާތު

އުރްވަޝީ ރާއްޖެއިން ސްކޫބާ ޑައިވިން ހަދައިފި

ކޮވިޑް 19ގެ ސަބަބުން ބައެއް ފިލްމުތަކުގެ ޝޫޓިންތަކަށް ބުރޫ އަރައިފި

ފިލްމު ބަދާއީ ހޯގެ ދެވަނަ ބައެއް އުފައްދަނީ، މިފަހަރު ކިޔަނީ ބަދާއީ ދޯ

ދައްތަ ކަރިސްމާ އާއެކު ފިލްމެއް ކުޅުމަށް ލިބިފައެއް ނުވޭ: ކަރީނާ

« 1 ...