އެޓަރނީ ޖެނެރަލް

މާލޭ ރަށްވެހިން މާނަކުރުމަށް ހިމަނާފައިވާ މާއްދާ ބާތިލުކުރަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނުބެލޭނެ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފާ: ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރުން މަދުކުރުން، މަޖިލީހާއި ދަށު ކޯޓު އަދި ރައީސްގެ މެންބަރު އުނިކުރުން

ހައްޖާއި އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ބިލެއް އެކުލަވާލައިފި

ޗާގޯސް އިމުގެ މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައެއް ނުވޭ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ރައީސް މޮރިޝަސްއަށް ފޮނުއްވި ސިޓީ އޮންނަ އުސޫލުން ހާމަކުރާނެ: ޝާހިދު

މި ސަރުކާރުން ރާއްޖެ ސަރަހައްދުން ވެލިފުކެއް ވެސް ދުލެއް ނުކުރާނެ: ޝާހިދު

ޗާގޯސް މައްސަލާގައި ސިޔާސަތު ބަދަލުކުރި އިރު، މަޝްވަރާ ނުކުރުމުން އެމްއާރުއެމުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

އެނގުން މުހިންމު ހުރިހާވާހަކައެއް: ކިތާބީ ހެކި ހުރީ ކިހިނެއް؟ ފޯޅަވައްސަކީ ހަމަ ދިވެހީންގެ ތަނެއްތަ؟

15

އިމުގެ މައްސަލާގައި އެޓާނީ ޖެނެރެލްގެ އޮފީހުން މަސައްކަތް ކުރީ ދައުލަތުގެ މަސްލަހަތުގައި: މުއިއްޒު

އިމުގެ މައްސަލައިގައި ދޫނުކުރާނެކަން މޮރިޝަސް ސަރުކާރަށް ވާނީ އަންގައިފައި: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ޗާގޯސްއަކީ ރާއްޖޭގެ ތަނެއްކަން ނުވަވަނަ ހަސަންރަސްގެފާނު 461 އަހަރުކުރިން ވިލާތަށް އޮތީ އަންގައިފައެވެ.

15

ޗާގޯސް މައްސަލަ: ރާއްޖެ ސަރަހައްދުން ބައެއް ގެއްލޭގޮތަށް މަަސައްކަތް ނުކުރަން ގޮވާލައި ބަހުސް ކުރަނީ

« 1 ...