އެޓަރނީ ޖެނެރަލް

އިއުތިރާފުގެ މައްސަަލަތައް އެއްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމޭގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަން އޭޖީއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައި: ޕީޖީ

ހައިކޯޓުގެ ގޮފިތައް އުވާލަން ހުށަހަޅައިފި

ކަނޑޫދޫގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ޒިންމާ ނަގާނެ ބަޔަކު ނޭނގިގެން ހުރިހާ މުއައްސަސާއެއް ކޮމެޓީއަށް

3

ރަސްފަރީ ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުމަށް 893 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން މަޝްވަރާ ފަށައިފި

ސަރުކާރުން ބުނި 32 ބިލްގެ ތެރެއިން ލިބުނީ 4 ބިލު، އިތުރު ބިލް ލިބޭނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

ރައީސް ޔާމީންގެ އަތުން 5 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ބުދަ ދުވަހު ފަށަނީ

ދީބާޖާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ފަށައިފި

އަބުރާ ބެހުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމާބެހޭ ގާނޫނުގެ ބިލު ދެހަފުތާ ތެރޭ ނިމޭނެ: އޭޖީ

އައިކޮމްގެ ނިންމުތައް ހައިކޯޓަށް ނުބެލޭނެ ކަމަށް ނިންމި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު ޝަރީއަތް އަންނަ ހަފުތާގައި

ޓެރަރިސްޓުން ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ހައްޔަރުކުރުމަށް ގާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތް: ބަންޑާރަ ނައިބު

މިއަހަރު ދައުލަތުން އެންމެ ގިނައިން ވަކީލުން ހަމަޖައްސައި ދިނީ ކުޑަކުދިންނަށް

އިލެކްޓްރޯނިކް އެއްބަސްވުންތަކާއި ސޮއި އަދި ޑޭޓާ މެސެޖުތަކަށް ގާނޫނީ ބާރުދޭ ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި

« 1 ...