އެޓަރނީ ޖެނެރަލް

ބިންތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް އަނބުރާ ކައުންސިލުތަކަށް ފޮނުވާލަން އޭޖީ އޮފީހުން ނިންމައިފި

ހުޅުމާލޭ ކޯޓަކީ ސިޔާސީ މަގުސަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް އުފެއްދި ތަނެއް: އޭޖީ

އައިކޮމްގެ ނިންމުތައް ހައިކޯޓަށް ނުބެލޭނެ ކަމަށް ކަނޑައެޅީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: ސުޕްރީމް ކޯޓު

ދޫނިތައް މަރައިލުމަކީ އަނިޔާވެރި އަމަލެއް ކަމަށްބުނެ، މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން މަޖިލިސް މެންބަރުން ގޮވާލައްވައިފި

ނައްތާލަންޖެހޭ ކަމަށް ގަވާއިދު ބުނާ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުގެ ވެރިކަމުގައި 63 މީހުން ތިބި: މަޖިލިސް ރައީސް

2

ދޫނިތަކުގެ މައްސަލައިގައި ވަޒީރަކު އޭޖީގެ ލަފަޔަށް އެދެން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނުވިސްނޭ: އީވާ

ހަނިމާދޫ ހައުސިން މަޝްރޫއުގެ ބިޑް އަލުން އިވެލުއޭޓް ކުރަން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

ވިމަސް ކުންފުންޏަށް 1.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރި މުވައްޒަފުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އަންގައިފި

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ދެ މީހަކަށް މައާފުދިނީ ކުރީ ސަރުކާރުން: ކްލެމެންސީ ބޯޑު

އޭޖީ ލަފާދީގެން ބުލޮކްވެރިން ހޮވުން ވަނީ ހުއްޓުވާފައި: މުއިއްޒު

ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް އެދި ސިވިލް ކޯޓަށް ރައީސް ޔާމިނުއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

އޭޖީ އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރަކު ޕްރޮކިއުމެންޓަށް ބަދަލުކުރި މައްސަލަ 21 ދުވަސް ތެރޭ ހައްލުކުރަން އަމުރު ކޮށްފި

« 1 ...