ކަންނެލި

ކަނޑުމައްޗަށް އެއްވެ ޔޫނިއަން އުފައްދައި ބޮޑުކަންނެލީ މަސްވެރީން ސައިޒު ދައްކާލައިފި

މަސް ނުކިރުމާއި ފައިސާ ނުލިބޭ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލައި ހުށަހެޅި ގަރާރު އިގްތިސޯދީ ކޮމިޓީއަށް

ކަންނެލި ނުކިރި މަސްވެރިން ކިޔޫގައި ތިބޭތާ ތިން ދުވަސް!

ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓުގައި ޑިއުޓީ ކަނޑާލަން އޮތީ ރާއްޖޭން ނުބާނާ ބާވަތުގެ މަހަަށް: މަޖިލިސް ރައީސް

ގައުމީ ކެޕްޓަން އިމްރާން ބޮޑުކަންނެއްޔަށް! މިއަދު އޭނާއަކީ ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރީންގެ އަޑު އުފުލައިދޭ މަސްވެރިޔެއް!

ކަޅުބިލަމަސް އަދި ރީނދޫ އުރަހަ ކަންނެލި ގަނެވޭނެ އެންމެ ދަށް އަގަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި

ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރިންނަށް އިންކަމް ސަޕޯޓް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދޭން ގޮވާލައިފި

ޑޮލަރުގެ ދަތިކަން ފިލުވައިލެވޭނީ ބޮޑުކަންނެލީގެ ސިނާއަތް ކުރިއަރުވައިގެން: ބޮންޑޭ

5

ރާއްޖެއިން ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ޔޫރަޕަށް މަސް އެކްސްޕޯޓްކޮށްފި

ކޮވިޑަށްފަހު ސްރީލަންކަން މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއިން ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މަސް އެކްސްޕޯޓްކޮށްފި

ކަޅުބިލަމަސް ގަނެ، ޕްރޮސެސްކޮށް އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ ފުރުސަތު އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި

މިހާލަތުގައި ކަނޑުމަހުގެ އަގުގައި ބޮޑުކަންނެލި ގަތުމަށް ސަރުކާރަށް ރެކޮމެންޑްކުރަން އެސްއޯއީ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި