އަންހެނުން

ޒުވާން ކަނބަލުންގެ ކުރިމަގަށް ހުރަސްއަޅާ ފިކުރުތަކެއް ދައުރުވޭ، ހައްލުވާނީ ވިސްނުން ބަދަލުކޮށްގެން: ރައީސް

އަންހެނުންނަކީ މުޅި އިންސާނިއްޔަތުގެ ވެސް ދެބައިކުޅަ އެއްބައި: ރައީސް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ރެހެންދި އެވޯޑު ލިބުނު ބޭފުޅުންނަށް އެވޯޑު ހަވާލުކޮށްފި

ކޮވިޑުގެ ތެރޭގައި އާއިލާތަކުގެ ފުދުންތެރިކަމަށް އަންހެނުން ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރި: ރައީސް

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނެވުނު ބަދަލަކީ ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް އަންހެނުން ނުކުތުމަށް އެޅުނު ވަރަށް ބޮޑު ބާރެއް: ރައީސް

ޑަބްލިޔުޑީސީ މެންބަރުންގެ އެލަވަންސް ދެގުނައަށް ބޮޑުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

1

މާބަނޑު މީހުންނަށް ދެވަނަ ޑޯޒްގެ ގޮތުގައި އެސްޓްރާޒެނެކާ ނުވަތަ ފައިޒާ ވެކްސިން ދެވިދާނެ: ޑރ. ޖުމެއިލަތު

ކުރީގެ ނިންމުން ގެންގޮސް، އަންހެނުން ހިތާނުކުރުމާ ބެހޭ މައްސަލައިގައި އިޔާޒަށް ފިޔަވަޅުއެޅިތޯ ބަލަން ނިންމައިފި

އަންހެނުން ހިތާނު ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ދެކޭ ގޮތް ހޯދަން ކޮމެޓީން ނިންމި މައްސަަލަ މުރާޖައާކުރަން އީވާ ހުށަހަޅުއްވައިފި

އިޔާޒުގެ މައްސަލަ އަނެއްކާވެސް ބަލަނީ، މިފަހަރު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފާނެ

ކުދިންގެ ހަށިގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ކަރިކިއުލަމުން ކިޔައިދޭން ޖެހޭ: މެޑަމް ފަޒްނާ

ޑރ. ވަހީދުގެ ކޮލަމް: ދިވެހި ކަނބަލުންގެ ހެދުން ބަދަލުވީ ގޮތް

« 1 ...