އަންހެނުން

ސިޓީތަކުގެ އިންތިހާބީ ދާއިރާތަކަށް ދީފައިވާ ނަންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ސިޓީތަކުން އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅައިފި

ގެއްލުނު ކްލާސް އަނގޮޓި ފެނުނީ 44 އަހަރު ފަހުން

މިސް ވޯލްޑް 2019 މިސް ޖެމެއިކާއަށް

ކައުންސިލުތަކަށް އަންހެނުންނަށް ޔަގީން ގޮނޑީގެ އަދަދު 384 އަށް

އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވަން ޖެހޭނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާ އެއްގޮތަށް ގާނޫނު ހަދައިގެންނެއް ނޫން: ގާސިމް

ފިންލެންޑް ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުގެ ހުރިހާ ލީޑަރުންނަކީ އަންހެނުން، އެންމެ ޒުވާން ބޮޑުވަޒީރަކަށް ވެސް އަންހެނެއް

މިސް ޔުނިވާސް 2019 މިސް ސައުތު އެފްރިކާއަށް

1

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް އަންހެނުން ހޮވޭ އަދަދު: މާލެއިން ހަ ގޮނޑި، އައްޑޫން ހަތަރު ގޮނޑި އަދި ފުވައްމުލަކުން ދެ ގޮނޑި

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުން ވާދަކުރުމަށް އެމްއާރުއެމް އިން ގޮވާލައިފި

33 ޕަސެންޓް ގޮނޑި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ލާމަރުކަޒީ ބިލް ފާސްކޮށްފި

އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ކޯޓާ ކަނޑައަޅަން މަގުފަހިކުރަން ގާނޫނު އަސާސީގައި މާއްދާތައް އެބަހުރި: އަނީސާ

« 1 ...