އަންހެނުން

އަންހެނުން، ޖަޒުބާތުގައި ނުޖެހި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ކެރިގެން ކުރިމަތިލުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް: މާރިޔާ

ކެޕްޓަން އަރްޒާ: ޑޮކްޓަރުކަމުގެ ހުވަފެނުން ޕައިލެޓުކަމަށް! ޖައްވުތެރޭގައި އުދުހިލެވޭ ކޮންމެ ހިނދުކޮޅެއްވެސް ތަފާތު

1

މެރިޓައިމް ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި މެއި 18 ކަނޑައަޅައިފި

ސިވިލް ސާވިސްގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި އަންހެނުން ގިނަ ނުވާ ސަބަބު ހޯދަން ސާވޭއެއް

ދިރާގާއި ވިމެން އިން ޓެކް ގުޅިގެން އަންހެން ކުދިންނަށް ޑޭޓާއާ ބެހޭ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަނީ

ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ އިސް ސަފުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު ބޮޑު: ޒިފްލީނާ

ސިފަ ބިރުވެރިވެގެން ބާކީކޮށްލި މޫނިސާ ހުރިހާ މައިންނަށް ނަމޫނާއަކަށް، ކާމިޔާބު އަންހެންދަރިޔެއްގެ ހިރޯއަކަށް!

15

އަންހެން ކައުންސިލަރުންނާއި، ޑަބްލިޔުޑީސީ މެންބަރުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ބަލަން އީވާ ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު ކޮމިޓީއަށް

ހަގީގީ ވާހަކަ: ޅަފުރާގައި އިއްފަތް ފޭރިގަތް މީހުން އެނގުނީ އެމީހުން ހައްޖަށްދާން ހިތްހަލާލު ހޯދަން އެދުމުން!

2

އެއް އިރެއްގައި މަގުމަތީގައި ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ދިރިއުޅެމުން އައި އެކަނިވެރި މައެއް، މިހާރު މިލިއަނަރެއް

1

ތާރީހު ބަދަލުކޮށްލި އަންހެން ޑްރައިވަރު: ފިރިހެނުންގެ ފުރައްސާރައާ ހެދި ރޯންޖެހުނު، ޓެސްޓުން 10 ފަހަރު ފެއިލްވި

1

އަންހެން ކައުންސިލަރުންނާއި، ޑަބްލިއުޑީސީ މެންބަރުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ބަލަން އިވާ ގަރާރު ހުށަހަޅުއްވައިފި

« 1 ...