Close

ނަސްރުގެ ދުވަސް

އެންމެ 17 އަހަރުގައި ބަޑި ހިފައިގެން ނުކުތީ ގައުމުގެ ދިފާއަށް، ކުރިމަތީގައި ސިފައިންގެ ތިން މީހުން ޝަހީދުވި

ޝަހީދު އާދަމް ނަސީރުގެ ހަނދާނަކަށް 11 ލާރިން ޖަމާކުރި ވަކިލާރިކޮތަޅެއް، މައުމޫނު ފޮނުއްވި ސިޓީ އަދިވެސް އެބައޮތް

4

ރަހީނުކޮށް ބައިތިއްބާފައި ތިބީ އައްޑަނައަކަށް، ސަލާމަތްވާން ދުވެފައި ގޮސް އެރީ ދޯންޏަށް

1

ނޮވެމްބަރު 3ގައި ޓެރަރިސްޓުން ރާއްޖެ އެރިގޮތަށް މިހާރަކު ނޭރޭނެ: މިނިސްޓަރު މާރިޔާ

ގައުމު އަނބުރާ ހޯދަން ރައްޔިތުން ނުކުންނަންޖެހޭ: އިދިކޮޅު

ނަސްރުގެ ދުވަހު ހަނދާން އާކޮށްދެނީ އަމިއްލަ އެދުމުގެ ކުރިއަށް، ދީނާއި ގައުމު ނެރެންޖެހޭނެކަން: ރައީސް

ހަނދާނުން ފިލައި ނުދާނެ 3/11 - އުންޑަތަކުގެ ކުރިމައްޗަށް ނުކުތީ ދެ ދަރިންނަށް ވަސިއްޔަތް ކޮށްފައި

2

ނޮވެމްބަރުގައި ބަންދު ދުވަސްތަކާ ގުޅިގެން މެދަށް ވަންނަ ދުވަހެއް ބަންދުކުރަން އަދި ހަމަޖެހިފައެއް ނެތް: މަބްރޫކް

ވަން ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް، ޕީއެންސީގެ "ބަޑި ބުރާސްފަތި" ޖަލްސާ

ނޮވެމްބަރު ތިނަކީ "ވޭކަޕް ކޯލް"އެއް: މާރިޔާ

ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމްގެ ޖިހާދަކީ ދުވަހަކުވެސް ފަނޑުވެގެންދާނެ ޖިހާދެއް ނޫން: ރައީސް

ވަން ފޮޓޯ: ތިނެއް ނޮވެމްބަރުގެ ހަނދާނީ ބިނާގައި ދިދަ ޖެހުމާއި ގާޑް މައުންޓް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

« 1