އުމަރު ނަސީރު

އުމަރު ނޫން ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުން ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި ސޮއިކޮށްފި

ވޯޓު ލިސްޓްގައި ސޮއިކުރީ ނާޒިމާއި އިލިޔާސް ލަބީބާއި އުމަރު، މިރޭ 10ގެ ފަހުން ފުރުސަތެއް ނުލިބޭނެ: އީސީ

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި އިންދާފައި ހުރި ކަދުރު ރުއްތަކުގައި ކެމްޕޭން ބެނާ ދެމުން މަނާކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: މާލެ ތެރެއިން އެކި ކުލަތަކުގެ އެކި ވައުދު!

މުއިއްޒު ނޫން ކެންޑިޑޭޓުން ބޭނުންވަނީ ކޯލިޝަނަަކަށް ވަދެ، އަމިއްލަ ފައިދާތަކެއް ހޯދަން: ރައީސް

ކެމްޕެއިން ރެލީއެއްގެ ތެރެއިން އުމަރަށް ހަމަލާ ދީފި

ރިޔާސީ ބަހުސް ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އެކެއްގައި

ވަން ފޮޓޯ: ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބު ކުރުން

ރިޔާސީ އިންތިހާބު: ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންބަރު ތަރުތީބުކޮށްފި، ރައީސަށް 3، މުއިއްޒަށް 4 އަދި ގާސިމަށް 5

މިއީ އެންމެ ކެންޑިޑޭޓުން ގިނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބު!

އުމަރު ވެސް ކެންޑިޑެސީ ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ގިނަވެގެން ހަރަދުކުރެވޭނީ 564 މިލިއަން ރުފިޔާ: އީސީ

« 1 ...