Close

އުމަރު ނަސީރު

90 ދުވަހަށްފަހު އުމަރުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭން އަލުން ފަށައިފި

އުމަރުގެ މައްސަލަ: ބައެއް ކަންކަން އިސްލާހުކުރަން އޭސީސީއަށް އަންގައިފި

މިއީ އަޅުގަނޑު ޖަލަށް ލާން މަސައްކަތްކުރާ 3 ވަނަ ސަރުކާރު، އެކަން ކާމިޔާބެއް ނުވާނެ: އުމަރު

ޓެގް ޕްރޮޖެކްޓް މިނިސްޓްރީން ހަވާލުކުރީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް: އުމަރު

އުމަރު ނަސީރުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި

ވޭލް ސަބްމެރިން އަަޑިއަށް ދިޔައީކީ ނޫން، އެއީ ދޭތެރެއަކުން ވާ ކަމެއް: އުމަރު

1

އަންނަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ކުރިން ޑީއެންއޭ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ވެދާނެ: އުމަރު

ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ބިރު އޮންނާނެ، ރާއްޖެ ނައިސް ހުންނަ ނަމަ ނަޝީދު މަގާމުން އިސްތިއުފާދޭން ޖެހޭނެ: އުމަރު

7000 އާއިލާއެއްގެ ތެރެއަށް މަސްތުވާތަކެތި ވަދެއްޖެ، އެ ވަންނަނީ ބޮޑެތި ބޯޓުފަހަރުގައި ޓަނުން: އުމަރު

3

ކޮރަޕްޝަން ނައްތައިލެވޭނީ ފްރީ މީޑިއާ އޮވެގެން، ފްރީ މީޑިއާ އޮތުމަށްޓަކައި ދައުލަތުން ހިލޭ އެހީ ދޭން ޖެހޭ: އުމަރު

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ދެވަނަ ބުރަށް ނުދެވިއްޖެނަމަ ދެން ދާނީ ގެއަށް: އުމަރު

2

ވަން ފޮޓޯ: ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވަން އަށް ދެއްވި އެކްސްކުލޫސިވް އިންޓަވިއު

« 1