އުމަރު ނަސީރު

ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ބިރު އޮންނާނެ، ރާއްޖެ ނައިސް ހުންނަ ނަމަ ނަޝީދު މަގާމުން އިސްތިއުފާދޭން ޖެހޭނެ: އުމަރު

7000 އާއިލާއެއްގެ ތެރެއަށް މަސްތުވާތަކެތި ވަދެއްޖެ، އެ ވަންނަނީ ބޮޑެތި ބޯޓުފަހަރުގައި ޓަނުން: އުމަރު

3

ކޮރަޕްޝަން ނައްތައިލެވޭނީ ފްރީ މީޑިއާ އޮވެގެން، ފްރީ މީޑިއާ އޮތުމަށްޓަކައި ދައުލަތުން ހިލޭ އެހީ ދޭން ޖެހޭ: އުމަރު

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ދެވަނަ ބުރަށް ނުދެވިއްޖެނަމަ ދެން ދާނީ ގެއަށް: އުމަރު

2

ވަން ފޮޓޯ: ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވަން އަށް ދެއްވި އެކްސްކުލޫސިވް އިންޓަވިއު

އޯޑިއޯ ސައްހަޔަސް ޔާމީންގެ ހުކުމް ރިވިއުކުރާކަށް ނުޖެހޭ، ރިވިއުކުރަން ޖެހޭނީ އެ ފަނޑިޔާރުންގެ އޮޕީނިއަން: އުމަރު

ބަރުލަމާނީގެ ވާހަކަ ދައްކަން ރައްޔިތުން ބޭނުމެއްނޫން، އެއީ ނަޝީދު ފެންމަތީގައި އޮންނަން ދައްކާ ވާހަކައެއް: އުމަރު

ރިލްވާންގެ އާއިލާއިން އުމަރު ނަސީރާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރަނީ

އަޅުގަނޑު ކޮމްޕްރޮމައިޒް ވާން ޖެހޭ ފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް އެއްވެސް މީހެއްގެ އަތަކު ނޯންނާނެ: ރައީސް

އަދުރޭ، އުމަރަށް: ނަޝީދާއެކު ޔާމީން ޑީލެއް ނުހައްދަވާނެ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާނީ އަމިއްލަ ގޮތުން، ޕާޓީއަކުން ވާދަކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް އަދި ނެތް: އުމަރު

ޑީއެންއޭ އިން ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެނީ

« 1