Close

ޓެކްނޮލޮޖީ

އިންތިޒާރު ނިމުމަކަށް، އާ އައިފޯނު ނެރޭ އެޕަލް އިވެންޓް މިރޭ

150 އަންހެނަކަށް ގޭތެރޭގައި ގެންގުޅޭ ކަރަންޓު ސާމާނު ބޭނުންކޮށް މަރާމާތު ކުރަން ދަސްކޮށްދީފި

50،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އީފާސް ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި

ޗަންދްރަޔާން 3"ގެ ރޯވާއިން ނެގި ފޮޓޯ ދައްކާލައިފި

ހަނދުގެ ދެކުނު ތަނޑީގައި ސަލްފާއާއި އެހެން މާއްދާތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް އިންޑިއާއިން ބުނެފި

ޖަޕާނުގެ "މޫން ސްނައިޕަރ" ލޯންޗުކުރުން އަނެއްކާވެސް ލަސްކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ފުރަތަމަ އިރުގެ މިޝަން އަންނަ މަހުގެ އިފްތިތާހު ކުރަނީ

ލަންޑަނުން ނިއުޔޯކަށް 90 މިނެޓުން ދަތުރުކުރުމަށް ސުޕަސޮނިކް ޖެޓެއް ޓެސްޓު ކުރަނީ

މޯލްޑިވްސް އިންސްޓަންޓް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި

އައިފޯނުގެ ބެޓެރިއަށް މަކަރު ހެދުމުން އެޕަލްއިން 500 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

ވަޓްސްއެޕްގެ ތެރެއިން ގިނަ ނަންބަރުތަކެއް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ހެކަރުންގެ ހަމަލާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ކްރޯމް ސެކިއުރިޓީ އަޕްޑޭޓް މިހާރު ލިބޭނެ

« 1 ...