ކުޅިވަރު

ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ޓީޓީ ފަރިތަކުރަން ޖެހުނީ މަދިރި ހާއްޔެއްގައި: މާރިޔާ

6

ފޮޓޯ: އައިއޯއައިޖީ ޓޭބަލް ޓެނިސްގެ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓުގެ ފައިނަލް

ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ޓީމުން ބެޑްމިންޓަންގެ ޓީމު އިވެންޓުގެ ލޯ މެޑެލް ހޯދައިފި

ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީމުން ޓޭބަލް ޓެނިސްގެ ޓީމު އިވެންޓުގެ ރަން މެޑެލް ހޯދައިފި

ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓޭބަލް ޓެނިސް ޓީމު އައިއޯއައިޖީގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި

ރައީސް ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން އައިއޯއައިޖީ ގެ ބައެއް ކުޅިވަރުތައް ބައްލަވާލައްވައިފި

1

އައިއޯއައިޖީ 2023 ގައި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ރަސްމީކޮށް ބިޑު ހުށަހަޅައިފި

ފަޔާޒް ބަލިކޮށް، ގައުމީ 10 ބޯލް ބިލިއާޑް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަހުސަން ހޯދައިފި

އޭސިއަން ބޮޑީބިލްޑިންގ އެންޑް ފިޒީކް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މުހައްމަދު މޫސާ ރަން މެޑެއްޔެއް ހޯދައިފި

ރާއްޖޭގައި 2023ގެ އައިއޯއައިޖީ ބޭއްވުމަށް ބިޑްކުރުމާ ގުޅޭ ސިޓީ، މޮރިޝަސްގެ ބޮޑުވަޒީރަށް އަރުވައިފި

އައިއޯއައިޖީގައި ރާއްޖޭގެ ފްލެގް ބެއަރާއަކަށް ޒަބީ

2023ގެ އައިއޯއައިޖީ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ގިނަ ގައުމުތަކުގެ ތާއީދު ވަނީ ކަށަވަރުވެފައި: ރައީސް ސޯލިހު

... 95 ...