Close

ރ. އަލިފުށި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ގައުމީ ދަފުތަރުގެ ޑިޖިޓަލް ޕޯޓަލް އިފުތިތާހުކޮށްފި

1

ނުކުޅެދޭ މީހުންގެ ކިބައިގައި ހުރި ހުނަރުތަކުގެ ބޭނުން ހިފޭނެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދޭންޖެހޭ: ރައީސް

ރ. އަތޮޅު ދެކުނުބިތުގެ އެއާޕޯޓް މަސައްކަތް ލަސްވަނީ ބިން ހަމަނުޖެހިގެން: ރައީސް

1

އަލިފުށި ސްކޫލުގެ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލް ރައީސް ހުޅުވައިދެއްވައިފި

އަލިފުށީގައި ކެންސަރު ބަލި އިތުރުވާތީ ދިރާސާއެއް ހަދަން އެދިއްޖެ

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން އަލިފުއްޓަށް

އަލިފުށީގެ އިހުތިސޯސުން އެއްތިނގިލި ވަކިކޮށްފި

އަލިފުށި އަލިފާން ނިއްވާ އިމާރާތުގެ ކޮންކުރީޓް މަސައްކަތް ފަށައިފި

އެމްޓީސީސީ ނޯތު ލީގު: އުނގޫފާރާއި އަލިފުށީ ޒޯނުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް

އެމްޓީސީސީ ނޯތު ލީގު: އަލިފުށީގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި، އުނގޫފާރު އެއްވަނައަށް

އެމްޓީސީސީ ނޯތް ލީގު: އަލިފުއްޓާއި ދުވާފަރު އެއްވަރު

އަލިފުށި އެއާޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކަން ފަށައިފި

« 1