އުތުރު ކޮރެއާ

ޕޫޓިންގެ ހާއްސަ ދައުވަތަކަށް ކިމް ޖޮންގް އުންގެ ދަތުރުފުޅެއް ރަޝިޔާއަށް

އުތުރު ކޮރެއާއިން އުފެއްދި ވަރުގަދަ ނިއުކްލިއާ ސަބްމެރިން ދައްކާލައިފި

ކޮވިޑަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އުތުރު ކޮރެއާގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލައިފި

ކޮވިޑަށްފަހު އުތުރު ކޮރެއާގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލަން ޝެޑިއުލްކުރި ފުރަތަމަ ފްލައިޓު އެންމެފަހުވަގުތު ކެންސަލް

އެމެރިކާ ސިފައިންގެ މީހާ އެ ގައުމަށް ވަނީ ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންތަކުގެ ސަބަބުން: އުތުރު ކޮރެއާ

ޖަޕާނު ހުރަސްކޮށް ތޫފާން ކައުން ކޮރެއާއަށް އަރައިފި

ފެކްޓްރީ ތަކުގައި ހަތިޔާރު އުފެއްދުން އިތުރުކުރުމަށް ކިމް ޖޮންގް އުން ގޮވާލައިފި

އެމެރިކާފެ ފުލައިޓުތަކުން ވައިގެ ސަރަހައްދަން ވަންނާތީ، ވައްޓާލަން ޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ނޯތުކޮރެއާއިން ދީފި

ފުކުޝީމާއިން ނިއުކްލިއާ ފެން ކަނޑަށް އެޅުމަށް ތައްޔާރުވުން: އުތުރު ކޮރެއާއިން އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ބޭރުގެ އެހީއަށް

އޭއައި ބޭނުންކޮށްގެން އުތުރުކޮރެއާގެ ލީޑަރުގެ ބަރުދަން ބަލައިިފި، ހާމަވީ ތަފާތު ކަންތައްތަކެއް!

އުތުރު ކޮރެއާގެ ޖާސޫސީ މިސައިލު މޫދަށް ވެއްޓިއްޖެ

އުތުރު ކޮރެޔާއިން ދައްކައިލީ ކާޑުބޯޑުން ހަދާފައިވާ ނަގުލީ ހަތިޔާރުތަ؟

1
« 1