Close

މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމް (ވައްޑެ)

ކަމަދޫގެ ކުރީގެ ކައުންސިލުން ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް ފައިލްކޮށްފި

ޔާމީން ހޮވަން ނޫޅެ، ސޯލިހު ހޮވަން އުޅެވުމުން ހިތާމަކުރަން: ލޯޔަރު ވައްޑެ

1

މަލީހާއެކު ލޯޔަރު ވައްޑެއާއި ރުކުމާ ޕީޕީއެމްއާ ގުޅިއްޖެ

ހިތްވަރު ނެތިއްޔާ ނަފުރަތުގެ ބިލުފަދަ ބިލުތައް ނުފޮނުވުމަށް މެންބަރު ވަހީދު ރައީސް ސޯލިހަށް ގޮވާލައިފި

ނަޝީދުގެ ފުރާނައަށްވުރެ ޅިޔަނުންގެ އަބުރުގެ އަގު މަތިވެއްޖެ: ވައްޑެ

"މޭހައެއް" ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމަށް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ގާސިމްގެ ލީގަލް އެޑްވައިޒަރަކަށް ލޯޔަރު ވައްޑެ

ރައީސް ޔާމީނަށް އަޅުގަނޑު މާފުކޮށްފިން: ލޯޔަރު ވައްޑެ

ލޯޔަރު ވައްޑެ ވެސް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

މުހައްމަދު ވަހީދު ހައްޔަރުކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: 18ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފަހުޖަލްސާގައި ބޭއްވި މާހެފުމަށްފަހު މެންބަރުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން

ލޯޔަރުު ވައްޑޭ މިފަހަރުގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވެސް ތުލުސްދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވަނީ

1
« 1