ދިވެހީންގެ ތަކެތީގެ މާރުކޭޓު

ކަނޑޫދޫ މިރުސް ކިލޯއެއްގެ އަގު 2000 ރުފިޔާއިން މައްޗަށް!

ވަން ފޮޓޯ: ލޮކްޑައުގެ ހާލަތުގައި ރޯދައަށް ރަށްރަށަށް މުދާ ފޮނުވުން

ލޯކަލް މާރުކޭޓު ހުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފި

1

ވަން ފޮޓޯ: ލޮކްޑައުން ކުރުމާއެކު ބާޒާރުމަތި ފަޅަށް

ކާބޯތަކެތީގެ ރަނގަޅު ސްޓޮކެއް އެބަހުރި: ރައީސް

ވަން ފޮޓޯ: ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް

މުޅި ރާއްޖޭގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ އާ ރޫހެއް އުފެދި ދަނޑުހެދުއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފޯރިއާއެކު ފަށައިފި

1

ވަން ފޮޓޯ: މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓު ސަރަހައްދު

އެސްޓީއޯއިން ދިވެހީންގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް ގަންނާނީ މިހާރު ބާޒާރުގައި ހުރި އަގަށްވުރެ ރަނގަޅު އަގުގައި

މާލެ ސިޓީގެ މާރުކޭޓުތަކުން ހިދުމަތްދޭ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

އައްޑޫ ސިޓީގެ ފުޑް ސެކިއުރިޓީ ޔަގީން ކުރުމަށްޓަކައި ދަނޑު ހެއްދުމަށް ބިން ދޫކުރަން ހުޅުވާލައިފި

ވަން ފޮޓޯ: އެމްޕީއެލް އަދި މާލޭގެ މާރުކޭޓު ސަރަހައްދު

« 1