ދިވެހީންގެ ތަކެތީގެ މާރުކޭޓު

ވަން ފޮޓޯ: ރޯދަ 03 ބާޒަރު އަގުތައް

ރޯދަ 03 ބާޒާރު އަގުތައް: ކަނޑުމަހާއި ލުނބޯގެ އަގު ދަށަށް، މިރުސް ކިލޯއެއްގެ އަގު 850 އަށް!

ރޯދަމަހު ވަކި ވަގުތެއްގައި މާރުކޭޓް ސަރަހައްދަށް ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު ވަނުން މަނާވާނެ

ރޯދަ 02 ބާޒާރު އަގުތައް: ކުރުނބާގެ އަގު ބޮޑު، ލުނބޯގެ އަގު އަދިވެސް 100 އިން މަތީގައި

ރޯދަޔަށް 3 ދުވަސް: ލުނބޯ ކިލޯއެއްގެ އަގު 100 އިން މައްޗަށް، ދިވެހި މިރުސް 500 އިިން މައްޗަށް!

ހިޔާ ލޯކަލް މާރުކޭޓުން ގޮޅި ދޫކުރަން ހުޅުވާލައިފި

1

ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް މާލޭގެ ދެކޮޅުގައި ވަގުތީ ދެ މާރުކޭޓު، ގޮޅިއަށް އެދުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ކޮވިޑް ކޭސްތައް އިތުރުވާތީ ނައިޓް މާކެޓްތައް ހުއްޓުވައިފި

1

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގައި ބިދޭސީން ތިބި 50 ގޮޅިއެއް، ދެ ގޮޅިއެއް ބަންދުކޮށް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ވަޅޯމަސް މާރުކޭޓު ކައިރީ މަސްބާނަން ހުރި މީހަކު ވަޔާއެކު މޫދަށް ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ވިލިމާލޭގައި ލޯކަލް މާރުކޭޓެއް ހަދައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ލޯކަލް މާރުކޭޓާއި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުން 300 އަށްވުރެ ގިނަ ގޮޅި ކުއްޔަށް ދޫކުރަނީ

« 1