ޚަބަރު

ރޯދަ 26 ބާޒާރު އަގުތައް: ކަނޑުމަހުގެ އަގު ތަންކޮޅެއް ތިރި، އެހެން ތަކެތީގެ އަގު އެއްވަރެއްގައި

މުހައްމަދު ޖަމްޝަތް ވަހީދު

ރޯދަމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހާ ބައްދަލުކުރާއިރު ކަނޑުމަހުގެ އަގު މިއަދު ވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދަށްވެފައެވެ. 40-45 ރުފިޔާއަށް ކިލޯގެ ރޭޓުން އިއްޔެ ވިއްކި ކަޅުބިލަ މަސް މިއަދު އުޅެނީ 28ރ އިން ފެށިގެން 40ރ އާދެމެދުގައެވެ. ކަންނެލި ކިލޯއެއް 45ރ އަށް ލިބެން ހުރި އިރު ރާގޮނޑި ކިލޯއެއް ލިބެނީ 20ރ އަށެވެ. މާރުކޭޓުގައި މިއަދު ގޮދާ ފެންނަން ހުރީ ވަރަށް މަދުންނެވެ. ގޮދާ ކިލޯއެއް ލިބެނީ 45 ރ އަށެވެ.

މާރުކޭޓުން ވާހަކަ ދެއްކި މަސްވެރިޔަކު ބުނި ގޮތުގައި މަހުގެ އަގަށް ކުޑަ ލުޔެއް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު ބޭނި މަސް ކޮޅު ގިނަ ވުމުންނެވެ.

ފަނިގިރާ ތަކެއްޗަށް ބަލާރު ކަރާގެ އަގަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. މިއަދުވެސް ކަރާ ކިލޯއެއް ލިބެނީ 35ރ އަށެވެ. އެހެނިހެން ތަކެތީގެ އަގަށް ބަލާރު، އެވްރެޖުކޮށް މާބޮޑު ތަފާތެއް ފާހަގައެއް ނުކުރެވެއެވެ. ކަނޑޫދޫ މިރުހާއި ލ. މިރުސް ކިލޯއެއް 180ރ އިން ފެށިގެން 280ރ އާ ދެމެދު އަގުތަކުގައި ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ.

ފަނިގިރާ ބާވަތްތަކާއި މޭވާގެ އަގުތައް:

އަލަނާސި ކަރާ: ނެތް
ކަރާ: 35 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
އިޖިޕްޓް ފޭރު: 75-80 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
ކުރުނބައެއް: 25-30 ރުފިޔާއަށް
ފެޝަން ފުރުޓް: 60-70 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
ދޮން އަނބު: 50-70 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
އަލަނާސި: 45-60 ރުފިޔާއަށް އަލަނާސި އެއް
ބޮންތިރަތް ކެޔޮ: 30-35-40 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
ފުސްކެޔޮ: -60-65 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
މާޅެސްކެޔޮ: 40-50 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
ފަޅޯ: 40-50 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
ކަށިކެޔޮ (ރަތް): 10 ރުފިޔާއަށް ވަކެއް
ރޯ ކަދުރު: 280-300 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް

ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަތްތަކާއި ކާށި ލިބެންހުރި އަގުތައް:

ކަންކުން: 5 ރުފިޔާއަށް ބޮނޑިއެއް
ކުއްޅަފިލާފަތް: 10 ރުފިޔާއަށް ބޮނޑިއެއް
ހިކަނދިފަތް: 10 ރުފިޔާއަށް ބޮނޑިއެއް
ކޮޕީ ފަތް: 10 ރުފިޔާއަށް ބޮނޑިއެއް
ރާނބާފަތެއް: 5 ރުފިޔާއަށް
ސައިޒު ބޮޑު ކާއްޓެއް: 10 ރުފިޔާއަށް
މެދު އަދި ކުޑަ ސައިޒުގެ ކާއްޓެއް: 8-5-3 ރުފިޔާއަށް

ތަރުކާރީއާއި ފަލަމަޑީގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގުތައް:

ފިޔާ: 10-15 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
އަލުވި: 15-18 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
ލޮނުމެދު: 40 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
އާދައިގެ ކިއުކަމްބާ: 60-65 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
ޗައިނީސް ކިއުކަމްބާ: 80 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
ކެރެޓް: 20-25 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
ބަށި: 45-65 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
ޓޮމާޓޯ: 30-45 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
ބީންސް: 65 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
ބަޓާނާ: 50 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
ލެޓިއުސް: 60-70 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
ތޮޅިމިރުސް: 40 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
ގިތެޔޮމިރުސް(ކަނޑޫދޫ އަދި ލ. މިރުސް): 180-280 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
ލުނބޯ: 50-55 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
ކެޕްސިކަމް: 65 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
ބެލް ޕެޕާ: 70 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
މުރަނގަތޮޅި: 55 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
ކެބެޖް: 30 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
ލޭޑީސް ފިންގާ: 60 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް

މަސް މާރުކޭޓުގެ އަގުތައް:

ކަނޑުމަސް: 28-40 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
ކަންނެލި: 45 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
ގޮނދާ: 45 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
ރާގޮނޑި: 20 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
މުށިމަސް: 20 ރުފިޔާއަށް ތިން މަސް
ދޮންމަސް: 20 ރުފިޔާއަށްހަތަރު މަސް
ދޮންނޫމަސް: 20 ރުފިޔާއަށްހަތަރު މަސް
ރިއް މަސް: 20 ރުފިޔާއަށް ހަތަރު މަސް
ހަނދި: 80-100 ރުފިޔާ އަށް މަހެއް
ކުދި ފިލޮޅު، ގިނި މަސް: 40-50-80 ރުފިޔާއަށް މަހެއް
ބޮޑު ރަތްމަސް: 350-450 ރުފިޔާއަށް މަހެއް