One Photos - INaKJV4VP5j8rfnrV0U4FOeis.JPG
09 އޭޕްރީލް 2022، މާރުކޭޓުގައި މިއަދު ތޮޅި މިރުސް ކިލޯއެއް ހުރީ 100ރ ކިލޯއެއް ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - BuV9lyX3JT1c7gmZo4SuUvAzU.JPG
09 އޭޕްރީލް 2022، މާރުކޭޓުގައި މިއަދު ފިޔާ ކިލޯއެއް އުޅެނީ 15ރ އާއި 18ރ އާ ދެމެދުގައި ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - irLJSTv3vWEtBOQJQ2aESuJyQ.JPG
09 އޭޕްރީލް 2022، މާރުކޭޓުގައި މިއަދު ފެޝަން ފްރުޓް ކިލޯއެއް ހުރީ 80ރ ކިލޯއެއް ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - bLC2RSncZQBMTsqonN4xwWsZ0.JPG
09 އޭޕްރީލް 2022، މާރުކޭޓުގައި މިއަދު ކޮޕީފަތް ބޮންޑިއެއް ހުރީ 10ރ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - qLPmccY0ojWPoypmqdCGN8V4Y.JPG
09 އޭޕްރީލް 2022، މާރުކޭޓުގައި މިއަދު ލެޓިއުސް ކިލޯއެއް އުޅެނީ 50ރ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - trS4lESuFj6ERUgzeE8m8jYNs.JPG
09 އޭޕްރީލް 2022، މާރުކޭޓުގައި މިއަދު ލޮނުމެދު ކިލޯއެއް ހުރީ 50ރ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - d4EOmZtQoYEFDrYY1VIub0iUf.JPG
09 އޭޕްރީލް 2022، މާރުކޭޓުގައި މިއަދު ކާށީގެ އަގު ވަނީ ބޮޑުވެފައި. ބޮޑު ކާއްޓެއް އުޅެނީ 12ރ. އިން މަތީގައި. ކުޑަ ކާއްޓެއް ލިބެނީ 10ރ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - S2FpfXkhvCKGZ8PpL23YR55VK.JPG
09 އޭޕްރީލް 2022، މާރުކޭޓުގައި މިއަދު ކިއުކަންބާ ކިލޯއެއް ހުރީ 30ރ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - vj4B8rfVOBVB3kUuQmneYcXxF.jpg
9 އޭޕްރީލް 2022، ބާޒާރުގައި ކެރެޓް ކިލޯއެއް މިއަދު ލިބެނީ 25ރ. އަށް--- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހުމާމް
One Photos - 0smTz3UcCzH8kxX1ppB8Dcycw.JPG
09 އޭޕްރީލް 2022، މާރުކޭޓުގައި މިއަދު ދިވެހި އަނބު ކިލޯއެއް ހުރީ 130ރ އާއި 150ރ ދެމެދުގައި ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - oE9OvL7m4VR1dZEhyZTyIReHV.JPG
09 އޭޕްރީލް 2022، މާރުކޭޓުގައި މިއަދު ބަށި ކިލޯއެއް ހުރީ 50ރ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 87qmvlz0aPFC5Kp0SpfnD3kSO.JPG
09 އޭޕްރީލް 2022، މާރުކޭޓުގައި މިއަދު ލުނބޯ ހުރީ 90ރ ކިލޯއެއް ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 6Jk52CRF38zIHjjYiKcRybwv9.JPG
09 އޭޕްރީލް 2022، މާރުކޭޓުގައި މިއަދު އަލަ ކިލޯއެއް ހުރީ 80ރ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - hEWiTx43SD7P2AbuWvoMiU0uC.JPG
09 އޭޕްރީލް 2022، މާރުކޭޓުގައި މިއަދު ހިކަންދިފަތް ބޮނޑިއެއް ހުރީ 10ރ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - iTCRHPrLtJoeA69GbDIjPCJoi.JPG
09 އޭޕްރީލް 2022، މާރުކޭޓުގައި މިއަދު ކެޕްސިކަމް ކިލޯއެއް ހުރީ 65ރ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - d9SVMSXhKAILsche5LRB9SRni.JPG
09 އޭޕްރީލް 2022، މާރުކޭޓުގައި މިއަދު މިސްރު ފޭރު ކިލޯއެއް ހުރީ 120ރ ކިލޯއެއް ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - vLNF9ffYgRXDVd20aZ55QwXTB.JPG
09 އޭޕްރީލް 2022، މާރުކޭޓުގައި މިއަދު ޑްރެގަން ފްރުޓް ކިލޯއެއް ހުރީ 180ރ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - MficP7yF7lpNMWrQ8IJ4EeEgi.JPG
09 އޭޕްރީލް 2022، މާރުކޭޓުގައި މިއަދު މިރުސް ކިލޯއެއް ހުރީ 450ރ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 0q1RJTkIefBQeByVibBbwQTkd.JPG
09 އޭޕްރީލް 2022، މާރުކޭޓުގައި މިއަދު ބަންބުކޭލެއް އުޅެނީ 100ރ އަށް ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - nPUnGX3pwOOWqUA4sfixJnpRg.JPG
09 އޭޕްރީލް 2022، މާރުކޭޓުގައި މިއަދު ދޮންކެޔޮލުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބޮންތިރަތްކެޔޮ ކިލޯއެއް 45ރ ހުރި އިރު، ފުސްކެޔޮ ހުރީ 80ރ ކިލޯ އަށް ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - USVNSNMZClCKFkFlR88Z3nE3O.JPG
09 އޭޕްރީލް 2022، މާރުކޭޓުގައި މިއަދު ކުރުނބާ ހުރީ 40ރ އަށް ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Uy1eoJz9eByowZ1PcceZvKjSV.JPG
09 އޭޕްރީލް 2022، މާރުކޭޓުގައި މިއަދު ގަބުޅިއެއް ލިބެންހުރީ 10ރ އާއި 20ރ އާދެމެދުގައި ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - sPmha7ZQ7iCl8SjZKp1RdELLg.JPG
09 އޭޕްރީލް 2022، މާރުކޭޓުގައި މިއަދު ރޯކަދުރު ހުރީ 300ރ ކިލޯއެއް ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - GR82xIk9F9nfm0Ceb04nLlEPM.JPG
09 އޭޕްރީލް 2022، މާރުކޭޓުގައި މިއަދު ކަނޑު މަސް ހުރީ 30ރ ކިލޯއެއް ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - attdMJzx2Nax2y6j3RqmLP8H8.JPG
09 އޭޕްރީލް 2022، މާރުކޭޓުގައި މިއަދު ކަންނެލި ހުރީ 60ރ ކިލޯއެއް ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Cv1vDcK93Kp9i6psqJG3ZlyWN.JPG
09 އޭޕްރީލް 2022، މާރުކޭޓުގައި މިއަދު މުށި މަސް އުޅެނީ 20ރ އައް 4 މަސް ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން