One Photos - qbNhEAZuoFZe1ow0KQRe5XADw.JPG
28 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، މިޔަދު މާރުކޭޓުގައި ގިތެޔޮމިރުސް ލިބެންހުރީ 350ރ-400ރ ކިލޯއެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - C0uFAwGIbUSwM0EEQKM4zdOHg.JPG
28 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، މިޔަދު މާރުކޭޓުގައި ދޮން އަނބު ކިލޯއެއް ލިބެންހުރީ 70ރ-50ރ ދެމެދުގައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ciYo583EVxqvEY2fJPD1mN7XA.JPG
28 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، މިޔަދު މާރުކޭޓުގައި ބަޓާނާ ބަރަބޯ ކިލޯއެއް ލިބެންހުރީ 60ރ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - fdIcqs9BEh9rFsyWvOgM0NCpB.JPG
28 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، މިޔަދު މާރުކޭޓުގައި ކެރެޓް ކިލޯއެއް ލިބެންހުރީ 25ރ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 7UFDmOlDmCtJ12hXOe7She95Q.JPG
28 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، މިޔަދު މާރުކޭޓުގައި ބަށި ކިލޯއެއް ލިބެންހުރީ 15ރ 20ރ އާއިދެމެދުގައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - uVHpb3T7ocqDajC1x2Mv46sJX.JPG
28 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، މިޔަދު މާރުކޭޓުގައި ލުނބޯ ކިލޯއެއް ލިބެންހުރީ 50ރ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - x6kiPdBIndJ3f9JuNVS0guNos.JPG
28 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، މިޔަދު މާރުކޭޓުގައި ކާށި ލިބެންހުރީ 10ރ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ke7NtV5HaUFnAvb5P5QtApRsN.JPG
28 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، މިޔަދު މާރުކޭޓުގައި ކިއުކަންބާ ކިލޯއެއް ލިބެންހުރީ 80ރ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - gkHHu3tWWHCasNGiU53anQdyT.JPG
28 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، މިޔަދު މާރުކޭޓުގައި ކެބެޖް ކިލޯއެއް ލިބެންހުރީ 25ރ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - DrlwpRY3EblUE4HEgvMgf8u9N.JPG
28 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، މިޔަދު މާރުކޭޓުގައި ތޮޅި މިރުސް ކިލޯއެއް ލިބެންހުރީ 40ރ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - UED7LnbTjLFnOWROo4azSOXUT.JPG
28 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، މިޔަދު މާރުކޭޓުގައި ބީންސް ތޮޅި ކިލޯއެއް ލިބެންހުރީ 65ރ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 5S2Wmnrjv99YTmUMGGZNySCyg.JPG
28 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، މިޔަދު މާރުކޭޓުގައި ކުރުނބާ ލިބެންހުރީ 35ރ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - lCdDWsYtcCaofA26HjIR7nsL0.JPG
28 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، މިޔަދު މާރުކޭޓުގައި ކޮޕީފަތް ލިބެންހުރީ 10ރ ބޮނޑިއެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Bh4lrHdtEORZcAp7wVBDYUBru.JPG
28 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، މިޔަދު މާރުކޭޓުގައި ކަށިކެޔޮ ލިބެންހުރީ 10ރ އައް ވަކެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - RKNUIwMt4zLeROIaUy0PSApEp.JPG
28 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، މިޔަދު މާރުކޭޓުގައި ޓޮމާޓޯ ކިލޯއެއް ލިބެންހުރީ 45ރ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 1xhYIsdG1qh3xDCmmHn1avcwv.JPG
28 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، މިޔަދު މާރުކޭޓުގައި ކަންނެލި މަސް ކިލޯއެއް 65ރ ލިބެން ހުރީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 1FWxLSh9VtVGT59AMnlvNfbne.JPG
28 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، މިޔަދު މާރުކޭޓުގައި ކަނޑު މަސް ކިލޯއެއް ލިބެންހުރީ 35ރ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - rkneRfFc3BAbeMev1R53FF4si.JPG
28 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، މިޔަދު މާރުކޭޓުގައި ރަތްމަސް ލިބެންހުރީ 450ރ-350ރ އަށް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - QKMEuwmJQ6hm5JYrk8e5PSTfT.JPG
28 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، މިޔަދު މާރުކޭޓުގައި ރެހި ލިބެންހުރީ 10ރ އަށް ޖޯޑެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - r7pfaeBT7Koo4BuHGd4W5dmqM.JPG
28 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، މިޔަދު މާރުކޭޓުގައި ދޮން މަސް ލިބެން ހުރީ 20ރ އަށް 3 މަސް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން