ހުސްނުއްސުއޫދު

ސުއޫދު ކުޅުނީ ސިޔާސީ ކުޅިގަނޑެއް، އޭނާ ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރަން ޖެހޭ: ޑރ. ޝަހީމް

1

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް މުއުތަސިމް، ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ސުއޫދު އަދި ޕީޖީ ކަމަށް ޝަމީމު އައްޔަންކޮށްފި

ސުއޫދު މަރު ކޮމިޝަނުން އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކަށް މުއުތަސިމް އަދި ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ސުއޫދު އައްޔަންކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި

އަފްރާޝީމުގެ މަރުގެ ރިޕޯޓް ފުރިހަމަވާނެ: ސުއޫދު

އަފްރާޝީމުގެ މަރުގެ ރިޕޯޓުގައި ސަލަފުގެ ނަން ހިމެނީ ވަކިފަރާތަކުން އެންގި އެންގުމަކަށް: ސަލަފު

ޑރ.އަފްރާޝިމް އަވަހާރަކޮށްލި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވައިފި

އަފްރާޝީމް އަވަހާރަ ކޮށްލުމުގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ މައުލޫމާތު ވަރަށް އަވަހަށް ހާމަ ކުރާނަން: ސުއޫދު

1

ޝިމާ ގެއްލުނު މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރުން ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓަކު ނުހިމެނޭ: ސުއޫދު

1

ރިލްވާންގެ ރިޕޯޓް ލީކު ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ނިޔަތެއްގައި ކުރާ ކަމެއްތޯ ސުވާލު އުފެދޭ: ގާސިމް

މަރު ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ހާޒިރުކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ، 241 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ސިއްރު

1

މަރުތައް ތަހުގީގު ކުރާ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

« 1