ގދ. ގައްދޫ

ގައްދޫ ބަނދަރު އެއްގަމު ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތުގެ 39 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ވާދުއާއި ދުވާފަރު އަތޮޅު ފައިނަލަށް، ކިނބިދުއާއި އޮމަދޫ އަދި ވޭމަންޑޫ ތ. އަތޮޅު ސެމީއަށް

ލ. ގަމާއި ހޯޑެއްދޫއަށް ދެވަނަ މޮޅު، އިސްދޫވެސް ފެށީ މޮޅަކުން

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި އެންމެން ދޫކޮށްލައިފި

ގައްދޫގެ ވޯޓް ފޮށި ހަލާކުކޮށްލައި، ވޯޓް ކަރުދާސްތައް ވީދާލައިފި!

1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ގަމު ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލާއި ގައްދޫ ހޮސްޕިޓަލް ހަދަން ހަވާލުކޮށްފި

ގައްދޫ ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ތޮށިލުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ގަލުގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް ގެންގޮސްފި

ގައްދޫ ގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީ ތަރައްގީކުރަން ލަންކާގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ބަލިއެނދުގައި އޮތް އަނބިމީހާއަށް ހޭހަންކޮށްދިނުމުގައި އުމުރު ހުސްކޮށްލި ޖަމީލުބެގެ މަރާއެކު ފުންހިތާމައެއް

ގައްދޫ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ: ފިހުނު މީހާ މަރުވެއްޖެ

ގައްދޫ އައިސް ޕްލާންޓްގެ ކެޕޭސިޓީ ދެގުނައަށް ބޮޑުކުރަނީ

ގައްދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

« 1