ކްރިމިނަލް ކޯޓް

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ނަޖީބު ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި

ރޭޕާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާގައި ހައްޔަރު ކުރި ދެމީހަކު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި

ހާއްސަ ހާލަތުގައި ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ފާސްކޮށްފި

ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރާ ބައްދަލު ކުރުމަށް އިދިކޮޅުން އެދިއްޖެ

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ފާރިސް ބަންދުކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: ހައި ކޯޓް

އިއްޔެ ދޫކޮށްލި ރޭޕްގެ ތުހުމަތުވާ މީހާ އަލުން ހައްޔަރުކޮށް، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި

ހައިލަމް ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފި، ތުހުމަތުކުރީ ގާނޫނު ހިންގުމަށް ހުރަސްއެޅި ކަމަށް!

1

ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ އަމަލު ހިންގުމަކީ ބޮޑު ކުށަކަށް ނުވާތީ، ހެއްކާއި ގަރީނާ ހުރެ، މީހަކު ދޫކޮށްލަން ޖެހިއްޖެ

ހައި ކޯޓަށް ގޮސްގެން ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްކުރާ މައްސަލަ ބަލަން ޖެހޭ: އާދަމް ޝަރީފް

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށް މިއަދާއި މާދަމާގެ ޝަރީއަތްތައް ކެންސަލްކޮށްފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

11 އަހަރު ކުއްޖާގެ ރޭޕްގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް

« 1 ...