ކްރިމިނަލް ކޯޓް

ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުނު ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ތިން މީހަކު ދިހަ އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި

ޝައްފާންގެ މަރު: 25 އަހަރަށް ޖަލަށް ހުކުމްކުރި 4 މީހުން ހައިކޯޓަށް މައްސަަލަ ހުށަހަޅައިފި

ޝެއިހު ނިޝާން އާއި މުހައްމަދު އިސްމާއީލް ދޫކޮށްލި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރާމެދު ގޮތެއް ނުނިންމަން: ޕީޖީ

ޝިއާއުގެ މަރު: ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ޝާހިލް ބަންދުކުރަން އަމުރުކޮށްފި

މަހުމޫދުގެ މަރު: ސާލިމް މެރުމަށް ކުރި ހުކުމް ކަށަވަރު ކުރަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައެއް ނުގަތް

ޝައިހް އާދަމް ނިޝާން ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި

ޝިއާއުގެ މަރު: ޝާހިލްގެ ބަންދުގެ އަޑުއެހުން ސިއްރުކޮށްފި

ޔޯގާ ހަމަނުޖެހުން: މުހައްމަދު އިސްމާއީލް ދޫކޮށްލައިފި

އަދީބު ހަވާލުކުރި އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ޔާމީނަށް ދިނިން: އޮއިއްޓޭ

ޔޯގާ ހެދި މީހުންގެ ފަހަތުން ދުވެ އިންޒާރު ދިން މީހަކު ހަތް ދުވަހަށް ބަންދަށް

މަރާލާނެ ކަމަށް ބުނެ މަންމައަށް ބިރު ދެއްކި މައްސަލަ ޔަޒީދުގެ މައްޗަށް ސާބިތެއް ނުވި

ބްލެކްމެއިލްކޮށް ފައިސާތަކެއް އަތުލި މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ ދޫކޮށްލި އަމުރު ބާތިލުކޮށްފި

« 1 ...