ކްރިމިނަލް ކޯޓް

ދޮންދަރިޔާ ބެހުނު މުނީރު، 15 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ކުރި ހުކުމް ސުޕްރީމްކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި

ޖަލުގައި ހުރި މީހަކު ފުރުވާލައިގެން ހާނިމް އާއި އާޒިމްގެ މައްޗަށް 8 އަހަރުކުރިން އުފުލި ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ

1

149 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ގައްދޫ ކޯޓުން ވެސް ބޭރުކޮށްލައިފި

އަދުރޭގެ ޝަރީއަތް މިމަހު 31 ގައި

ޔާމީންގެ އާމްދަނީއާ ނުބައްދަލު މުދަލާއި ފައިސާ ދައުލަތަށް ނަގަން އެދިއްޖެ

ޕީޕީއެމްގެ ތިން ކައުންސިލް މެންބަރަކާއެކު އިދިކޮޅު އެއްވުމުން ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބޭސްފަރުވާއަށް ފުރަން ޖިހާދަށް ހުއްދަ ނުދިން މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާއަށް ތާވަލުކޮށްފި

ރިޝްވަތު ގަބޫލު ކުރުމާއި މަނީލޯންޑާ ކުރުމުގެ ކުށުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ

2020- ބައްޕައެއްގެ ނަން ނެތި އުފަންވުން! އިބްތިހާލު މަރާލައި މަންމަ އާފިޔާ ޖަލަށް ދާން ޖެހުނު ސަބަބު؟

ހަތަރު މައިންނަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުންނަށް ދައުވާކޮށްފި، އެކަކަށް ހަތް ދައުވާ

އަނަސް މަރާލި މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރާ ހަތް މީހުުންގެ ބަންދަށް ލުއި ނުދިނުމަށް ކޯޓުން ނިންމައިފި

ރޫޓުގެ ފައިސާ ފޭރެން އުޅުނު މައްސަލާގައި ފަސް މީހަކަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

« 1 ...