ކޮވިޑް 19

ކޮވިޑް ނަންބަރުތައް މައްޗަށް، 25 މީހަކު އެޑްމިޓްކޮށްފައި، އެކަކު އައިސީޔޫގައި!

އައިފޯން އުފައްދާ އެންމެ ބޮޑު ފެކްޓްރީގައި ކޮވިޑް ފެތުރި "ލޮކްޑައުން"ގައި

ކޮވިޑް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު މައްޗަށް، އިތުރު ރާޅެއްގެ އިންޒާރަކަށް ވެދާނެ!

ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުކުރި އަމިއްލަފަރާތްތަކުން މާލީއެހީއަށް އެދެން ހުޅުވާލައިފި

ކޮވިޑް ވެކްސިން ގުދަންކުރަން އޭޑީބީން 10 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީ ދީފި

އެމެރިކާގެ އެހީގައި ކޮވިޑް ވޭރިއަންޓް ދެނެގަންނަ ފެސިލިޓީއެއް ތަރައްގީކޮށްފި

ކޮވިޑްގެ ކުރިން ޒިޔާރަތް ކުރި ވަރަށް ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އަދިވެސް ޒިޔާރަތެއް ނުކުރޭ

1

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ: އަމީން ހިމެނޭގޮތަށް އަށް މީހެއްގެ މައްސަލަ ފައިލްކޮށްފި

ލިބިފައިނުވާ ޕީޕީއީ ކިޓުތަކަށް ދެއްކި ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދަން އަންގައިފި

ކޮވިޑްގެ އަދަދުތައް ދަށަށް، މިދިޔަ ހަފުތާގައި ޕޮޒިޓިވްވީ 106 މީހުން

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 394 މީހުން

ކުޑަކުދިންނަށް ކޮވިޑް ޖެހޭ އަދަދު އިތުރުވެ، އައިޖީއެމްއެޗުގެ ވޯޑު ފުރިއްޖެ

« 1 ...