ކޮވިޑް 19

މީރާ އަށް ބަލައިގަންނަ ޖުމުލަ އާމްދަނީ މި އަހަރު 48 ޕަސެންޓް ދަށަށް ދާނެ، އެއީ 8 ބިލިއަނަށްވުރެ މަތީ އަދަދެއް

ޕީޖީ ގްރޫޕުން ފާސްކޮށްފައި އޮތަސް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ގޮތަށް ވޯޓު ނުދެއްވާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް އިންތި ދެއްވައިފި

4

ދިރާގުގެ މޯބައިލް އަދި ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް އޮފާތައް ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި

މިހާރު ނަގައިދޭ ކުލާސްތަކުގައި ދަރިވަރުންނަށް ކޮވިޑުން ސަލާމަތްވާނެ ގޮތްތައް ކިޔައިދިނުން މުހިންމު: ޑރ. ފައިސަލް

ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމުގެ ވިސްނުން ނެރެގެން މި އުޅެނީ ކޮންޖަންގައްޔަކުންތޯ، އިންތި ސުވާލުކުރައްވައިފި

ދަތި ހާލުގައި ރައްޔިތުން ގޭގައި ބައިތިއްބައި، ސަރުކާރު ޕާޓީން ދައްކައިދެނީ ގޭގައި ތިބުމަކީ ޖޯކެއް ކަމަށް: ރީކޯ

6

ކުރީގެ ރައީސުންގެ އިނާޔަތް މުރާޖައާކުރަން ހުށަހަޅަން ސަރުކާރަށް ދަންނަވަން ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

ނަރުދޫ ދެމަފިރީންނަކީ ތެލެސީމިޔާ ކެރިޔަރުން، ކެރިޔަރު ނޫން ދަރިފުޅު ބަނޑުތެރެޔަށް މަރުވުމުގައި ބޮޑެތި އިހުމާލުތަކެއް!

11

އެޗްއާރްސީއެމްގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ގާނޫނީ އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް: އީނާސް

އެމެރިކާގެ ސެލޫނަކުން ދެމީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެ ހިދުމަތް ހޯދި 140 މީހުން ނުރައްކަލަށް

ވަން ފޮޓޯ: ކޮވިޑް 19 ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް (26 މެއި 2020) ރޭގަނޑު

42 މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެ ނޮކިއާގެ ފެކްޓަރީއެއް ބަންދުކޮށްފި

« 1 ...