ކޮވިޑް 19

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް އަސަރުކުރި މީހުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް

ކޮވިޑް ސާމްޕަލް މިހާރު ނަގައިދޭނީ ހަމައެކަނި ސެނަހިޔާއިން: އެޗްޕީއޭ

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 665 މީހުން

ކޮވިޑުގެ އޮމިކްރޮން އާއިލާއިން އުފެދިގެން އައިސްފައިވާ އެކްސް އީ ވޭރިއަންޓާ މެދު ކަންބޮޑުވުން

ވެކްސިން ސެންޓަރުތަކާއި ފްލޫ ކްލިނިކްތަކުން ހިދުމަތްދޭ ވަގުތަށް ބަދަލުތަކެއް

އިމުގާ އަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމުގެ ނަން ބަދަލުކޮށް، ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި

ދެ ހަފުތާ: 2،342 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމުލަ އަދަދު 176،993 އަށް

ކޮވިޑްގައި ރާއްޖެއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 298 އަށް

ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ސިންގަޕޫރުގައި ކަރަންޓީން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ކޮވިޑުގެ ހާލަތުގައި ސިފައިން ކުރި މަސައްކަތަށް ހާއްސަ މެޑައްޔެއް ދެނީ

ކޮވިޑުގެ ވޭރިއަންޓް ދެނެގަންނަ ސަރުކާރުގެ ލެބޯޓަރީ މެއި މަހު ހުޅުވަނީ

ޗައިނާގައި ކޮވިޑުގެ އަދަދުތައް މަތިވެ ގިނަ ސަރަހައްދުތަކެއް ފުރަބަންދުކޮށްފި

« 1 ...