ކޮވިޑް 19

ފެލިވަރު ކުލަސްޓާ: ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 489 އަށް

މި އަހަރުގެ ލޯސީޒަނުގެ ފަތުުރުވެރިކަން ރަނގަޅު ވާނެ، ލޯ ސީޒަނަކަށް ކިޔާކަށް ނުޖެހޭނެ: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު

މާޅޮހުން ޕޮޒިޓިވް ވި ދެ ފަތުރުވެރިންނާ ކޮންޓެކްޓްވި ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އިތުރު 122 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވީ ޖުމުލަ އަދަދު 23،482 އަށް

މިއަދު 124 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް، މާލެ ސަރަހައްދުން 78 މީހުން

ދެ ފަތުރުވެރިއަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، ބ. މާޅޮސް މޮނިޓަރިންއަށް

ނާއިލާ އިބްރާހީމް ކަލޭފާނު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

އާ ރެކޯޑެއް، އިންޑިއާއިން އެއް ދުވަސް ތެރޭ ދެ ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ކޮވިޑް ކޭސް

ކޮވިޑް ބަލީގައި މިއަދު ދެ މަރު، ޖުމުލަ 69 އަށް

އިތުރު 118 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވީ ޖުމުލަ އަދަދު 23،360 އަށް

މިއަދު 82 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް، ޖުމުލަ އަދަދު 26،000 އިން މައްޗަށް

ވޭމަންޑޫ ކްލަސްޓާ: މަޑިފުށިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ރަށް މޮނީޓަރިންއަށް

« 1 ...