ކޮވިޑް 19

ކޮވިޑަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އުތުރު ކޮރެއާގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލައިފި

ކޮވިޑަށްފަހު އުތުރު ކޮރެއާގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލަން ޝެޑިއުލްކުރި ފުރަތަމަ ފްލައިޓު އެންމެފަހުވަގުތު ކެންސަލް

އިނގިރޭސިވިލާތުން ކޮވިޑްގެ އާ ވޭރިއަންޓެއް ފެނިއްޖެ

ކޮވިޑު ނައިނަމަ މި އަހަރު ނިމޭއިރު ރާއްޖޭގެ ބޭނުންކުރެވޭ ރިޒާވްގައި 500 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުންނާނެ: އަމީރު

2

ޒޫމް އިން އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އޮފީހަށް ނުކުތުމަށް އަންގައިފި

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ދެމިއޮތީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ވިސްނުންފުޅުގެ ސަބަބުން، ދެވަނަ ދައުރެއް ހައްގު: ސިޔާމް

އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާން ފަށައިފި

ރިސޯޓުތަކުގެ ބަދިގޭގައި މަސްކައްކަން ގޮވާލި މީހުނަށް ރައީސްގެ ރައްދު: މާދަމާ އެކަނި ފެނިގެން ވެރިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ

އަމާޒަކީ 2028 ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް 50 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވެއްދުން: ރައީސް

ކޮވިޑް ވައިރަސް އުފެދުނީ ޗައިނާއިންނެއް ނޫން؛ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓް

އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހި މީހުންގެ މައުލޫމާތު ލީކުކޮށްލައިފި

ކޮވިޑު ނައިނަމަ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެ: ރައީސް

1
« 1 ...