Close

ކޮވިޑް 19

ކޮވިޑާއި ރަޝިއާ ޔުކްރޭން ހަނގުރާމައާއެކުވެސް ކުރެވުނު މަސައްކަތާ މެދު ހިތްހަމަޖެހުން އެބައޮތް: ރައީސް

ކޮވިޑުގެ ކުރީން އޮތް ހިސާބާ ގާތަށް ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދު ރަނގަޅުވެއްޖެ: ރައީސް

ކޮވިޑުގައި އިތުރު މަރެއް، މިއީ މިމަހުގެ ފަސް ވަނަ މަރު

1

ކޮވިޑް ކޭސްތައް އިތުރުވާތީ ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކޮވިޑުގައި މިމަހުގެ މިހާތަނަށް ހަތަރު މަރު، ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ދެ މީހަކު މަރުވެފައިވޭ

ކޮވިޑް ނަންބަރުތައް މައްޗަށް، 25 މީހަކު އެޑްމިޓްކޮށްފައި، އެކަކު އައިސީޔޫގައި!

އައިފޯން އުފައްދާ އެންމެ ބޮޑު ފެކްޓްރީގައި ކޮވިޑް ފެތުރި "ލޮކްޑައުން"ގައި

ކޮވިޑް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު މައްޗަށް، އިތުރު ރާޅެއްގެ އިންޒާރަކަށް ވެދާނެ!

ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުކުރި އަމިއްލަފަރާތްތަކުން މާލީއެހީއަށް އެދެން ހުޅުވާލައިފި

ކޮވިޑް ވެކްސިން ގުދަންކުރަން އޭޑީބީން 10 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީ ދީފި

އެމެރިކާގެ އެހީގައި ކޮވިޑް ވޭރިއަންޓް ދެނެގަންނަ ފެސިލިޓީއެއް ތަރައްގީކޮށްފި

ކޮވިޑްގެ ކުރިން ޒިޔާރަތް ކުރި ވަރަށް ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އަދިވެސް ޒިޔާރަތެއް ނުކުރޭ

1
« 1 ...